Vytvoriť faktúru

KOLIBA REAL - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 13.10.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno KOLIBA REAL
IČO 35725745
DIČ 2020218838
IČ DPH SK2020218838
Dátum vzniku 25 Augusta 1997
Právna forma Akciová spoločnosť
Sídlo KOLIBA REAL
Dvořákovo nábrežie 8
81102
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 939 414 €
Zisk -1 081 580 €
Aktíva 31 088 255 €
Vlastný kapitál 16 480 293 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0259418111
Dátum aktualizácie údajov: 13.10.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 26,239,756
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 25,383,251
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 24,063,150
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 595,371
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 21,541,406
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 900,371
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 13,302
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 845,473
8. Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - /095A/ 167,227
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 1,320,101
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/ 973,088
2. Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách (062A) - /096A/ 347,013
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 846,980
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 353,915
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 353,915
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 356,601
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 315,113
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 315,113
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 41,488
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 136,464
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 2,640
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 133,824
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 9,525
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 7,772
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 1,753
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 26,239,756
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 11,970,672
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 18,910,035
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 18,910,035
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 6,958
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 1,315,807
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,315,807
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -7,180,548
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -7,180,548
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -1,081,580
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 14,263,984
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 2,353,918
B.I.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106) 275,852
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 475A, 476A) 275,852
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 2,078,066
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 11,894,452
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 72,007
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 72,007
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 11,035,900
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 847
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 573
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 32,159
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 752,966
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 15,614
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 714
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 14,900
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 5,100
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 5,100
Dátum aktualizácie údajov: 13.10.2016
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 939,414
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 931,872
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 7,542
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,903,239
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 147,060
D. Služby (účtová skupina 51) 214,804
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 24,275
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 16,904
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 6,534
4. Sociálne náklady (527, 528) 837
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 5,686
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 1,495,139
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 1,495,139
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 16,275
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -963,825
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 570,008
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 39,720
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 10,812
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 10,812
XII. Kurzové zisky (663) 28,908
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 154,595
M. Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565) 36,548
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 21,462
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 21,462
O. Kurzové straty (563) 96,524
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 61
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -114,875
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -1,078,700
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,880
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -1,081,580
Dátum aktualizácie údajov: 13.10.2016
Dátum aktualizácie údajov: 13.10.2016