Vytvoriť faktúru

BRATISLAVSKÁ INVESTIČNÁ - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 06.10.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno BRATISLAVSKÁ INVESTIČNÁ
IČO 35725818
DIČ 2020252685
IČ DPH SK2020252685
Dátum vzniku 25 Augusta 1997
Právna forma Akciová spoločnosť
Sídlo BRATISLAVSKÁ INVESTIČNÁ
Rajská 15/A
81108
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 3 604 414 €
Zisk -307 401 €
Kontaktné informácie
Email office@b-i.sk
Phone(s) 0252638381
Mobile phone(s) +421917723570
Dátum aktualizácie údajov: 06.10.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 12,445,871
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 134
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 134
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 134
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 12,443,750
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 11,852,751
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 11,852,751
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 588,837
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 88,542
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 88,542
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 480,634
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 9,661
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 10,000
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 2,162
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 1,668
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 494
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 1,987
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 1,987
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 12,445,871
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2,297,974
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 597,491
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 597,491
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 1,071,682
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 936,202
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 1,570,397
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -634,195
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -307,401
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 10,147,897
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 8,281,064
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 8,280,382
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 682
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 1,813,731
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 1,776,348
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,776,348
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 13
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 32,746
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 1,744
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,880
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 53,102
Dátum aktualizácie údajov: 06.10.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 241,570
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 3,604,414
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 2,219,300
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 241,570
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 147,917
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 995,627
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 3,801,666
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 2,716,935
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 33,813
D. Služby (účtová skupina 51) 485,280
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 22,925
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 16,702
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 6,139
4. Sociálne náklady (527, 528) 84
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 18,333
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 265
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 265
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 522,400
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,715
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -197,252
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -775,158
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 2
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 2
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 107,271
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 102,057
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 102,057
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 5,214
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -107,269
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -304,521
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,880
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -307,401
Dátum aktualizácie údajov: 06.10.2015
Dátum aktualizácie údajov: 06.10.2015