Vytvoriť faktúru

SHARK Computers - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 07.03.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno SHARK Computers
IČO 35726229
DIČ 2020218816
IČ DPH SK2020218816
Dátum vzniku 21 Augusta 1997
Právna forma Akciová spoločnosť
Sídlo SHARK Computers
Hviezdoslavovo námestie 20
81102
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 13 939 664 €
Zisk 358 093 €
Aktíva 1 177 536 €
Vlastný kapitál -1 035 622 €
Kontaktné informácie
Email shark@shark.sk
Phone(s) 0908999171, 0216900, 0262411750, 0262411751
Dátum aktualizácie údajov: 07.03.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 6,643,454
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 72,687
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 0
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 0
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 72,687
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 22,419
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 50,268
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 6,556,659
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 379,673
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 379,673
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 27,162
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 27,162
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 27,162
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 6,057,247
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 6,046,000
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 6,046,000
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 11,247
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 92,577
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 33,682
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 58,895
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 14,108
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 14,108
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 6,643,454
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 467,180
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 1,244,291
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 1,244,291
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 19,916
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 19,916
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -1,155,120
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 1
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -1,155,121
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 358,093
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 6,176,274
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 1,191
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 1,191
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 5,903,439
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 5,747,550
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 5,747,550
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 27,676
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 17,702
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 84,894
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 25,617
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 24,605
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 24,605
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 247,039
Dátum aktualizácie údajov: 07.03.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 13,938,485
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 13,939,664
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 13,416,155
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 522,330
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,179
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 13,542,075
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 12,439,697
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 63,750
D. Služby (účtová skupina 51) 607,489
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 388,364
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 279,786
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 96,675
4. Sociálne náklady (527, 528) 11,903
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 272
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 22,070
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 22,070
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) -7,610
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 28,043
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 397,589
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 827,549
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1,208
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 590
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 590
XII. Kurzové zisky (663) 615
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 3
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 37,712
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 3,695
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 3,695
O. Kurzové straty (563) 556
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 33,461
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -36,504
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 361,085
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 2,992
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,992
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 358,093
Dátum aktualizácie údajov: 07.03.2016
Dátum aktualizácie údajov: 07.03.2016