Vytvoriť faktúru

Kolkáreň - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Kolkáreň
IČO 35726245
DIČ 2021322281
Dátum vzniku 21 Augusta 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Kolkáreň
Trnavská 29/A
83104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 34 194 €
Zisk -944 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 14,722
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 12,683
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 11,724
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 11,724
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 11,724
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 959
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 1,854
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) -895
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 2,039
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 2,039
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 14,722
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 326
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 3,320
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
3. Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353) -3,319
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -2,714
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 387
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -3,101
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -944
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 14,396
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 14,316
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 13,836
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 13,836
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 480
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 80
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 80
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 34,195
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 34,194
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 34,194
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 34,454
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 17,243
D. Služby (účtová skupina 51) 17,091
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 120
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -260
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -140
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 1
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 205
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 205
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -204
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -464
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 480
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 480
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -944
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Files
4255622.tif
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015