Vytvoriť faktúru

WORKNET - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno WORKNET
IČO 35726351
DIČ 2021308256
IČ DPH SK2021308256
Dátum vzniku 02 Septembra 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo WORKNET
Trenčianska 18
91501
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 1 256 618 €
Zisk 207 601 €
Kontaktné informácie
Email novemesto@worknet.sk
Phone(s) 0327719205, 0327719206
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 725,054
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 22,472
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 22,472
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 22,472
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 700,453
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 347,773
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 306,992
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 306,992
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 40,781
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 352,680
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 15,609
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 337,071
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 2,129
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 2,129
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 725,054
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 222,212
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 13,278
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 13,278
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 1,333
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,333
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 207,601
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 502,842
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 7,322
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 7,322
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 476,036
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 45,581
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 45,581
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 351,459
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 30,514
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 10,478
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 38,004
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 19,484
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 19,484
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 1,256,618
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 1,256,618
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 44,215
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 1,212,403
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 985,753
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 44,210
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 282,399
D. Služby (účtová skupina 51) 410,575
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 227,739
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 168,780
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 55,530
4. Sociálne náklady (527, 528) 3,429
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 2,571
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 14,312
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 14,312
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,947
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 270,865
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 519,434
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 146
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 146
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 146
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 3,731
O. Kurzové straty (563) 9
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 3,722
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -3,585
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 267,280
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 59,679
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 59,679
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 207,601
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015