Vytvoriť faktúru

IBL Software Engineering - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno IBL Software Engineering
IČO 35726407
DIČ 2020241883
IČ DPH SK2020241883
Dátum vzniku 09 Septembra 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo IBL Software Engineering
Galvaniho 17/C
82104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 4 350 107 €
Zisk 1 290 999 €
Kontaktné informácie
Email sales@iblsoft.com
Phone(s) 0232662111
Fax(es) 0232662110
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 3,280,617
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 62,701
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 0
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 62,701
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 62,701
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 3,089,827
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 8,352
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 8,352
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 34,644
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 34,644
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 34,644
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 584,165
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 515,525
1.b. Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 515,525
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 65,161
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 3,479
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 2,462,666
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 889
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 2,461,777
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 128,089
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 26,588
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 101,501
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 3,280,617
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,327,512
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 33,194
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 33,194
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 3,319
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 3,319
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,290,999
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,002,068
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 139
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 139
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 801,265
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 31,971
1.b. Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 31,971
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 614,898
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 83,660
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 50,430
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 20,306
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 200,664
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 200,664
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 951,037
3. Výnosy budúcich období dlhodobé (384A) 213,321
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 737,716
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 4,350,107
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 2,185
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 4,347,922
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,712,703
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 1,811
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 176,234
D. Služby (účtová skupina 51) 540,492
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 1,927,277
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 1,458,208
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 424,248
4. Sociálne náklady (527, 528) 44,821
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 3,204
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 31,732
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 31,732
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 31,953
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 1,637,404
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 3,631,570
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 102,239
X. Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet (r. 36 až r. 38) 4,115
2. Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (666A) 4,115
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 8,113
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 8,113
XII. Kurzové zisky (663) 90,011
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 73,359
O. Kurzové straty (563) 65,842
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 7,517
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 28,880
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 1,666,284
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 375,285
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 375,285
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 1,290,999
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015