Vytvoriť faktúru

ZEUS PB - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 30.06.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno ZEUS PB
IČO 35726431
DIČ 2020268195
Dátum vzniku 09 Septembra 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ZEUS PB
Trhovisko 235/7
92901
Dunajská Streda
Finančné informácie
Tržby a výnosy 108 294 €
Zisk 62 €
Dátum aktualizácie údajov: 30.06.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 99,816
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 99,816
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 99,816
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 88,341
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 59,090
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 7,998
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 16,249
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 188,157
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 5,581
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 13,278
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 26,556
2. Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353) -13,278
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 332
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 332
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -8,423
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 62
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 182,576
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 34,706
B.III. Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 5,627
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 117,175
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 44,168
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 2,031
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,056
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 69,920
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 757
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 6,311
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 18,000
Dátum aktualizácie údajov: 30.06.2016
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 108,294
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 97,733
V. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 10,500
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 61
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 106,020
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 8,697
C. Služby (účtová skupina 51) 58,937
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 22,753
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,694
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 9,710
G. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 1,099
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,130
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 2,274
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 30,099
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 6
X. Výnosové úroky (662) 6
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 1,257
M. Nákladové úroky (562) 1,123
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 134
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -1,251
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 1,023
P. Daň z príjmov (591, 595) 961
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 62
Dátum aktualizácie údajov: 30.06.2016
Dátum aktualizácie údajov: 30.06.2016