Vytvoriť faktúru

KONTURA SLOVAKIA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno KONTURA SLOVAKIA
IČO 35726440
DIČ 2020241905
IČ DPH SK2020241905
Dátum vzniku 08 Septembra 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo KONTURA SLOVAKIA
Vietnamská 3
82104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 618 532 €
Zisk -9 657 €
Kontaktné informácie
Webová stránka http://www.konturaslovakia.sk
Phone(s) +421243294671, +421243410622, +421243427541
Mobile phone(s) +421905609402
Fax(es) 0243294671, 0243410622, 0243427541
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 293,595
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 90,571
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 90,571
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 69,261
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 21,310
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 197,381
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 18,954
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 580
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 18,374
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 138,749
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 129,943
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 129,943
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 2,957
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 5,849
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 39,678
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 10,392
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 29,286
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 5,643
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 5,643
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 293,595
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 170,649
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,672
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,672
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 599
2. Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A) 599
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 173,035
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 173,035
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -9,657
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 122,946
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 579
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 579
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 122,367
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 112,870
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 112,870
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 5,903
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 2,157
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 59
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 1,378
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 618,413
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 618,532
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 358,569
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 259,845
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 118
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 624,665
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 336,818
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 67,138
D. Služby (účtová skupina 51) 97,889
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 83,388
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 57,387
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 20,198
4. Sociálne náklady (527, 528) 5,803
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 2,390
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 33,571
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 33,571
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,471
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -6,133
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 116,569
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 2
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 2
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 645
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 645
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -643
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -6,776
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 2,881
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,881
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -9,657
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015