Vytvoriť faktúru

Image Supplies - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 04.10.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno Image Supplies
IČO 35726563
DIČ 2020218728
IČ DPH SK2020218728
Dátum vzniku 10 Septembra 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Image Supplies
Osiková 15
90025
Chorvátsky Grob
Finančné informácie
Tržby a výnosy 372 907 €
Zisk 6 587 €
Kontaktné informácie
Email office@isup.sk
Webová stránka http://isup.sk/
Phone(s) +421245640551, +421245640552, +421245640553, +421245640554, +421245640556, +421245640557
Mobile phone(s) +421903234197
Fax(es) 0245640551
Dátum aktualizácie údajov: 04.10.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 11,861
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 11,861
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 11,861
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 51,922
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 23,010
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ -662
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 9,213
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 63,783
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 7,213
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,640
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 663
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -6,677
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 6,587
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 56,570
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 54,751
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 14,776
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 3,919
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 6,254
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 29,802
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 1,819
Dátum aktualizácie údajov: 04.10.2016
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 372,907
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 289,951
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 80,403
V. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 2,083
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 470
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 362,628
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 188,255
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 53,081
C. Služby (účtová skupina 51) 60,497
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 52,871
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 988
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 2,066
G. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 911
H. Opravné položky k pohľadávkam (+/- 547) 1,695
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,264
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 10,279
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 68,521
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 49
X. Výnosové úroky (662) 9
XII. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 40
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 845
M. Nákladové úroky (562) 60
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 785
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -796
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 9,483
P. Daň z príjmov (591, 595) 2,896
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 6,587
Dátum aktualizácie údajov: 04.10.2016
Dátum aktualizácie údajov: 04.10.2016