Vytvoriť faktúru

VITOM - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 18.05.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno VITOM
IČO 35726750
DIČ 2021330795
IČ DPH SK2021330795
Dátum vzniku 03 Septembra 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo VITOM
83101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 43 293 €
Zisk 1 644 €
Kontaktné informácie
Email michalkova@stonline.sk
Phone(s) 0265968271, 0903412985
Mobile phone(s) 0903412985
Dátum aktualizácie údajov: 18.05.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 103,573
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 96,067
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 96,067
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 96,067
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 7,229
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 2,934
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 2,934
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,934
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 4,295
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 153
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 4,142
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 277
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 22
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 255
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 103,573
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 75,509
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,640
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 66,561
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 66,561
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,644
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 28,064
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 19,111
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 19,111
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 8,783
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 3,735
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 3,735
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 1,957
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,091
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 170
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 170
Dátum aktualizácie údajov: 18.05.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 43,230
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 43,293
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 143
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 43,087
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 63
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 39,890
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 136
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 2,133
D. Služby (účtová skupina 51) 32,833
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 268
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 3,534
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 3,534
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 986
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 3,403
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 8,128
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 799
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 697
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 697
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 102
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -799
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 2,604
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 1,644
Dátum aktualizácie údajov: 18.05.2016
Dátum aktualizácie údajov: 18.05.2016