Vytvoriť faktúru

Start People - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 11.05.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno Start People
IČO 35726768
DIČ 2020268129
IČ DPH SK2020268129
Dátum vzniku 10 Septembra 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Start People
Drieňová 1H
82101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 7 998 500 €
Zisk 28 490 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0252442186, 0556225574, 0252621214, 0902934053
Fax(es) 0252621242
Dátum aktualizácie údajov: 11.05.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 4,106,767
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 558,252
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 22,589
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 20,424
6. Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - /093/ 2,165
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 535,663
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 433,094
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 102,569
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 3,463,908
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 14,873
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 14,873
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 5,521
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 5,521
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 5,521
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 3,432,338
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 1,813,402
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,813,402
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 1,113,200
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 505,736
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 11,176
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 3,168
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 8,008
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 84,607
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 14,836
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 69,771
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 4,106,767
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 107,365
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 2,743,332
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 2,743,332
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 511
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 995
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 995
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -2,665,963
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -2,665,963
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 28,490
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 3,966,898
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 280,684
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 250,000
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 15,281
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 15,403
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 3,245,780
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 43,305
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 43,305
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 271,526
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 588,494
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,296,550
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 45,905
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 114,786
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 74,902
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 39,884
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 325,648
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 32,504
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 32,504
Dátum aktualizácie údajov: 11.05.2016
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 7,998,500
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 10
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 7,841,916
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 30,386
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 126,188
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 7,938,661
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 9
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 84,387
D. Služby (účtová skupina 51) 493,345
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 7,113,822
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 5,064,991
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 1,802,962
4. Sociálne náklady (527, 528) 245,869
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 3,770
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 146,103
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 146,103
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 19,515
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 7,099
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 70,611
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 59,839
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 7,264,185
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 1
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 28,470
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 19,580
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 19,580
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 8,890
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -28,469
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 31,370
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,880
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 28,490
Dátum aktualizácie údajov: 11.05.2016
Dátum aktualizácie údajov: 11.05.2016