Vytvoriť faktúru

Lekáreň Vysoká pri Morave - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Lekáreň Vysoká pri Morave
IČO 35726822
DIČ 2021359021
IČ DPH SK2021359021
Dátum vzniku 09 Septembra 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Lekáreň Vysoká pri Morave
Moldavská cesta 8/A
04011
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 278 579 €
Zisk -2 820 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0265967129, 0342858585, 0901961606, 0552813212
Mobile phone(s) 0901961606
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 82,891
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 8,407
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 353
5. Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ 353
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 8,054
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 7,715
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 339
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 73,185
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 27,775
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 27,775
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 42,556
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 33,387
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 19,667
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 13,720
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 9,169
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 2,854
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 2,854
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 1,299
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 261
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 1,038
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 82,891
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -184
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 100,000
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 100,000
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 2,481
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 2,481
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -99,845
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -99,845
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -2,820
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 83,075
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 4,259
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) -27
12. Odložený daňový záväzok (481A) 4,286
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 77,652
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 54,230
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) -7,468
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 61,698
4. Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA) 17,046
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 1,374
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 901
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,469
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 1,632
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 1,164
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 313
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 851
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 278,362
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 278,579
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 274,927
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 3,435
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 217
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 274,488
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 221,415
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 6,830
C Opravné položky k zásobám (+/-) (505) -119
D. Služby (účtová skupina 51) 9,182
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 33,803
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 24,202
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 8,547
4. Sociálne náklady (527, 528) 1,054
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 204
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 2,340
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 2,340
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 665
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 168
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 4,091
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 41,054
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 738
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 335
N.1. Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A) 335
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 403
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -738
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 3,353
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 6,173
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) 5,213
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -2,820
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35726822 DIČ: 2021359021 IČ DPH: SK2021359021
 • Sídlo: Lekáreň Vysoká pri Morave, Moldavská cesta 8/A, 04011, Bratislava
 • Dátum vzniku: 09 Septembra 1997
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   20.04.2013Nové sidlo:
   Moldavská cesta 8/A Košice 040 11
   19.04.2013Zrušené sidlo:
   Znievska 13 Bratislava 851 06
   26.01.2013Nový štatutárny orgán:
   Ing. Marián Hodák Ľanová 3171/68 Chorvátsky Grob 900 25 Vznik funkcie: 01.01.2013
   25.01.2013Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ľubica Rybníčková Uherova 260/4 Košice - Západ 040 11 Vznik funkcie: 08.05.2012
   14.06.2012Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Tomáš Slechan Přemyslovská 2018/27 Praha - Vinohrady 130 00 Česká republika Vznik funkcie: 08.05.2012
   Ing. Ľubica Rybníčková Uherova 260/4 Košice - Západ 040 11 Vznik funkcie: 08.05.2012
   13.06.2012Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Július Strapek Cabanova 10 Bratislava 841 02 Vznik funkcie: 15.03.2011
   Ing. Radovan Šillo 87 Kráľová pri Senci 900 50 Vznik funkcie: 15.03.2011
   25.11.2011Noví spoločníci:
   DOMOV ZDRAVIA, a.s. Moldavská cesta 8/A Košice 040 11
   24.11.2011Zrušeny spoločníci:
   SLOVLEK, a.s. Znievska 13 Bratislava 851 06
   12.05.2011Nový štatutárny orgán:
   Ing. Július Strapek Cabanova 10 Bratislava 841 02 Vznik funkcie: 15.03.2011
   Ing. Radovan Šillo 87 Kráľová pri Senci 900 50 Vznik funkcie: 15.03.2011
   11.05.2011Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Roman Boda J. Kráľa 1357/1 Púchov 020 01 Vznik funkcie: 07.02.2002
   Ing. Martin Drobný M. Curie Sklodowskej 4 Bratislava 851 04 Vznik funkcie: 12.06.2006
   28.08.2007Zrušeny štatutárny orgán:
   Juraj Hodul Vazovova 11 Bratislava 811 07 Vznik funkcie: 01.02.2007
   16.02.2007Nový štatutárny orgán:
   Juraj Hodul Vazovova 11 Bratislava 811 07 Vznik funkcie: 01.02.2007
   15.02.2007Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Andrea Hozzánková Balkánska 177 Bratislava 851 10 Vznik funkcie: 12.06.2006
   15.06.2006Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Martin Drobný M. Curie Sklodowskej 4 Bratislava 851 04 Vznik funkcie: 12.06.2006
   Ing. Andrea Hozzánková Balkánska 177 Bratislava 851 10 Vznik funkcie: 12.06.2006
   14.06.2006Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   30.12.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Viera Blatnická Hlavná 88 Vysoká pri Morave 900 66
   Dobroslav Blatnický Bukovčana 18 Bratislava 841 07
   20.09.2005Noví spoločníci:
   SLOVLEK, a.s. Znievska 13 Bratislava 851 06
   19.09.2005Zrušeny predmety činnosti:
   požičiavanie videokaziet
   reklamná a propagačná činnosť
   Zrušeny spoločníci:
   SLOVLEK, s.r.o. Znievska 13 Bratislava 851 06
   02.03.2005Nové sidlo:
   Znievska 13 Bratislava 851 06
   Noví spoločníci:
   SLOVLEK, s.r.o. Znievska 13 Bratislava 851 06
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Roman Boda J. Kráľa 1357/1 Púchov 020 01 Vznik funkcie: 07.02.2002
   01.03.2005Zrušené sidlo:
   Nám. oslobodenia Vysoká pri Morave 900 66
   Zrušeny spoločníci:
   Mgr. Viera Blatnická Hlavná 88 Vysoká pri Morave 900 66
   Dobroslav Blatnický Bukovčana 18 Bratislava 841 07
   08.12.2003Nové predmety činnosti:
   poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo verejnej lekárni
   Noví spoločníci:
   Mgr. Viera Blatnická Hlavná 88 Vysoká pri Morave 900 66
   Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Viera Blatnická Hlavná 88 Vysoká pri Morave 900 66
   07.12.2003Zrušeny spoločníci:
   Mgr. Viera Hudoková Nádražná 873/16 Partizánske 958 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Viera Hudoková Nádražná 873/16 Partizánske 958 01
   07.04.1999Noví spoločníci:
   Dobroslav Blatnický Bukovčana 18 Bratislava 841 07
   Mgr. Viera Hudoková Nádražná 873/16 Partizánske 958 01
   Nový štatutárny orgán:
   Dobroslav Blatnický Bukovčana 18 Bratislava 841 07
   06.04.1999Zrušeny spoločníci:
   Dobroslav Blatnický Bukovčana 18 Bratislava 841 07
   Mgr. Viera Hudoková Nádražná 873/16 Partizánske 958 01
   14.11.1997Nové obchodné meno:
   Lekáreň Vysoká pri Morave s.r.o.
   Nové predmety činnosti:
   požičiavanie videokaziet
   13.11.1997Zrušené obchodné meno:
   Lekáreň Vysoká pri Morave, spoločnosť s ručením obmedzeným
   09.09.1997Nové obchodné meno:
   Lekáreň Vysoká pri Morave, spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové sidlo:
   Nám. oslobodenia Vysoká pri Morave 900 66
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť
   kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   reklamná a propagačná činnosť
   Noví spoločníci:
   Dobroslav Blatnický Bukovčana 18 Bratislava 841 07
   Mgr. Viera Hudoková Nádražná 873/16 Partizánske 958 01
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Mgr. Viera Hudoková Nádražná 873/16 Partizánske 958 01