Vytvoriť faktúru

LAURINSKÁ - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 23.11.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno LAURINSKÁ
IČO 35726938
DIČ 2020268228
IČ DPH SK2020268228
Dátum vzniku 10 Septembra 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo LAURINSKÁ
Laurinská 18
81101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 346 393 €
Zisk 1 924 €
Aktíva 2 861 248 €
Vlastný kapitál 1 378 021 €
Kontaktné informácie
Mobile phone(s) +421915725771
Dátum aktualizácie údajov: 23.11.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 2,804,037
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 2,138,422
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 2,138,422
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 86,711
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 2,041,494
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 10,217
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 664,479
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 629,731
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 186,183
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 186,183
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 443,548
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 34,748
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 19,036
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 15,712
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 1,136
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 1,136
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 2,804,037
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,378,497
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 932,751
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 932,751
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 43,758
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 43,758
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 400,064
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 734,578
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -334,514
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,924
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,423,224
B.III Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 1,169,000
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 248,529
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 10,057
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 10,057
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 149,654
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 2,858
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 6,437
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 4,504
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 75,019
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 5,695
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 5,695
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 2,316
C.1. Výdavky budúcich období dlhodobé (383A) 2,316
Dátum aktualizácie údajov: 23.11.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 336,907
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 346,393
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 336,907
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 2,500
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 6,986
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 317,626
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 47,454
D. Služby (účtová skupina 51) 93,572
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 98,441
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 72,655
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 24,520
4. Sociálne náklady (527, 528) 1,266
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 6,220
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 55,854
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 55,854
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 16,085
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 28,767
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 195,881
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 6,724
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 6,716
XI.1. Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A) 6,716
XII. Kurzové zisky (663) 8
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 32,607
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 28,616
N.1. Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A) 28,616
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 3,991
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -25,883
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 2,884
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 1,924
Dátum aktualizácie údajov: 23.11.2015
Dátum aktualizácie údajov: 23.11.2015