Vytvoriť faktúru

MAKROFAKT - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.10.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno MAKROFAKT
IČO 35726971
DIČ 2020228650
IČ DPH SK2020228650
Dátum vzniku 16 Septembra 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MAKROFAKT
Vajnorská 98
83104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 381 262 €
Zisk 4 286 €
Aktíva 125 502 €
Vlastný kapitál 55 942 €
Kontaktné informácie
Email makrofakt@makrofakt.sk
Phone(s) 0243633716, 0243633718
Fax(es) 0243633717
Dátum aktualizácie údajov: 25.10.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 106,435
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 33,658
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 33,658
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 33,658
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 70,553
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 1,800
7. Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 1,800
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 20,913
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 20,913
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 20,913
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 47,840
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 2,725
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 45,115
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 2,224
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 2,224
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 106,435
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 51,062
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 709
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 709
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 39,428
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 41,429
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -2,001
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 4,286
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 55,373
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 24,196
B.I.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106) 22,690
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 475A, 476A) 22,690
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 1,506
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 31,177
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 5,369
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 5,369
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 10,725
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 3,609
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 4,040
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 7,434
Dátum aktualizácie údajov: 25.10.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 381,267
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 381,262
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 366,305
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 3,017
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 11,940
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 373,968
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 49,343
D. Služby (účtová skupina 51) 138,450
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 153,394
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 117,833
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 34,565
4. Sociálne náklady (527, 528) 996
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 2,495
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 19,265
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 19,265
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 2,316
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 8,705
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 7,294
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 178,512
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 5
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 5
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 5
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 2,052
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 1,371
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 1,371
O. Kurzové straty (563) 200
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 481
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -2,047
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 5,247
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 961
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 961
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 4,286
Dátum aktualizácie údajov: 25.10.2016
Dátum aktualizácie údajov: 25.10.2016