Vytvoriť faktúru

AlfaLux - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 21.07.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno AlfaLux
IČO 35727063
DIČ 2020241872
IČ DPH SK2020241872
Dátum vzniku 16 Septembra 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo AlfaLux
J. C. Hronského 20
83102
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 31 041 €
Zisk -575 €
Aktíva 41 188 €
Vlastný kapitál 22 748 €
Kontaktné informácie
Email alfalux@alfalux.sk
Phone(s) 0244460722
Mobile phone(s) +421903719916
Fax(es) 0244460722
Dátum aktualizácie údajov: 21.07.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 58,379
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 9,481
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 0
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 0
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 9,481
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 9,481
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 48,521
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 10,082
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 1,682
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 8,400
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 28,048
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 23,600
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 23,600
6. Sociálne poistenie (336) - /391A/ 0
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 4,448
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 10,391
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 425
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 9,966
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 377
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 377
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 58,379
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 22,555
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,672
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,672
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 709
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 709
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 15,749
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 28,526
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -12,777
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -575
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 35,735
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 0
B.I.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106) 0
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 0
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 35,735
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 25,077
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 25,077
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 982
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 680
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 230
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 8,766
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 89
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 89
Dátum aktualizácie údajov: 21.07.2016
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 31,041
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 9,134
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 9,824
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 11,917
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 166
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 31,762
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 11,348
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 50
D. Služby (účtová skupina 51) 1,230
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 9,464
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 7,000
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 2,464
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 205
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 1,102
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 1,102
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 8,267
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 96
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -721
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 6,330
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 795
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 1
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 794
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 649
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 117
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 117
O. Kurzové straty (563) 3
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 529
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 146
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -575
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 0
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 0
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -575
Dátum aktualizácie údajov: 21.07.2016
Dátum aktualizácie údajov: 21.07.2016