Vytvoriť faktúru

VACUUMSCHMELZE - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 04.04.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno VACUUMSCHMELZE
IČO 35727110
DIČ 2020268151
IČ DPH SK2020268151
Dátum vzniku 17 Septembra 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo VACUUMSCHMELZE
91624
/
Finančné informácie
Tržby a výnosy 21 974 678 €
Zisk 1 169 758 €
Aktíva 22 992 145 €
Vlastný kapitál 18 269 573 €
Kontaktné informácie
Email personalneodd@vacuumschmelze.com
Phone(s) 0327772200
Dátum aktualizácie údajov: 04.04.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 23,416,672
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 14,895,364
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 26,315
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 26,315
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 14,869,049
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 290,247
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 12,647,556
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 889,217
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 1,042,029
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 8,506,570
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 734,426
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 616,594
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 117,832
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 7,563,598
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 7,169,362
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 7,075,847
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 93,515
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 390,787
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 3,449
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 208,546
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 2,819
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 205,727
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 14,738
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 35
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 14,703
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 23,416,672
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 18,400,123
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 5,908,518
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 5,908,518
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 10,730,995
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 590,852
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 590,852
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,169,758
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 5,016,549
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 763,361
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 19,523
12. Odložený daňový záväzok (481A) 743,838
B.II. Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 82,318
2. Ostatné rezervy (459A, 45X) 82,318
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 2,643,676
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 1,481,561
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,481,561
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 640,166
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 416,374
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 102,371
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 3,204
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 1,522,157
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 425,816
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 1,096,341
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 5,037
Dátum aktualizácie údajov: 04.04.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 21,845,267
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 21,974,678
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 21,845,267
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) 40,282
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 31,149
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 57,980
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 20,433,520
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 3,521,779
C Opravné položky k zásobám (+/-) (505) -4,599
D. Služby (účtová skupina 51) 1,653,065
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 14,274,170
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 10,234,976
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 3,656,736
4. Sociálne náklady (527, 528) 382,458
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 42,548
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 821,556
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 821,556
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 23,989
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 101,012
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 1,541,158
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 16,715,304
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 958
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 52
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 52
XII. Kurzové zisky (663) 906
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 4,749
O. Kurzové straty (563) 668
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 4,081
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -3,791
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 1,537,367
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 367,609
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 320,305
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) 47,304
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 1,169,758
Dátum aktualizácie údajov: 04.04.2016
Dátum aktualizácie údajov: 04.04.2016