Vytvoriť faktúru

SVT Golem - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 03.11.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno SVT Golem
IČO 35727128
DIČ 2020200787
IČ DPH SK2020200787
Dátum vzniku 09 Septembra 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SVT Golem
Mierové nám. 2/11
90301
Senec
Finančné informácie
Tržby a výnosy 137 416 €
Zisk 2 054 €
Kontaktné informácie
Email svtgolem@svtgolem.sk
Phone(s) 0245924854
Dátum aktualizácie údajov: 03.11.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 606,710
2. Softvér (013) - /073, 091A/ -1,718
5. Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ 1,718
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 606,710
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 196,198
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 34,938
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 34,938
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 95,651
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 2,449
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 63,160
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 410,512
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 37,010
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 373,502
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 606,710
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -220,345
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 2,804
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 2,804
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -231,842
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 19,623
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -251,465
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 2,054
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 827,055
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) -202
6. Dlhodobé prijaté preddavky (475A) -556
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 354
B.II. Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 2,982
2. Ostatné rezervy (459A, 45X) 2,982
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 819,624
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 49,554
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 49,554
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 268
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 1,210
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 628
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,228
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 766,736
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 4,651
Dátum aktualizácie údajov: 03.11.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 136,092
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 137,416
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 185
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 135,907
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,324
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 134,148
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 78,374
D. Služby (účtová skupina 51) 26,733
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 28,022
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 20,673
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 5,714
4. Sociálne náklady (527, 528) 1,635
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 304
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 715
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 3,268
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 30,985
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 2
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 2
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 256
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 256
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -254
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 3,014
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 2,054
Dátum aktualizácie údajov: 03.11.2016
Dátum aktualizácie údajov: 03.11.2016