Vytvoriť faktúru

DHL Exel Slovakia - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno DHL Exel Slovakia
IČO 35727144
DIČ 2020210313
IČ DPH SK2020210313
Dátum vzniku 17 Septembra 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo DHL Exel Slovakia
Diaľničná 2/4149
90301
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 44 857 151 €
Zisk 2 529 087 €
Aktíva 12 272 818 €
Vlastný kapitál 4 913 646 €
Kontaktné informácie
Email miloslav.guran@dhl.com
Phone(s) 0232161111, 0915397595
Mobile phone(s) 0915397595
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 14,009,772
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 525,797
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 255,124
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 22,197
6. Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - /093/ 232,927
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 270,673
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 270,673
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 10,910,756
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 85,343
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 85,343
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 289,898
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 289,898
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 10,532,853
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 3,927,239
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 3,927,239
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 6,454,999
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 157,179
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ -6,564
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 2,662
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 2,662
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 2,573,219
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 278,043
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 2,295,176
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 14,009,772
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 5,246,436
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 2,011,937
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 2,011,937
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 517,543
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 201,194
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 201,194
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -13,325
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -13,325
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 2,529,087
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 8,763,336
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 4,742
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 4,742
B.II. Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 171,393
2. Ostatné rezervy (459A, 45X) 171,393
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 4,126,588
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 1,841,985
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,841,985
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 856,343
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 595,557
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 793,216
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 39,487
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 4,460,613
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 1,643,095
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 2,817,518
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 44,857,151
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 44,857,151
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 44,192,975
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 18,192
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 645,984
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 41,232,933
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 552,870
D. Služby (účtová skupina 51) 18,476,642
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 21,103,596
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 14,915,190
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 5,273,716
4. Sociálne náklady (527, 528) 914,690
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 12,952
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 159,216
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 159,216
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 4,280
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 5,196
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 918,181
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 3,624,218
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 25,163,463
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 32
XII. Kurzové zisky (663) 32
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 3,411
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 11
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 11
O. Kurzové straty (563) 13
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 3,387
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -3,379
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 3,620,839
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 1,091,752
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 1,039,301
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) 52,451
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 2,529,087
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35727144 DIČ: 2020210313 IČ DPH: SK2020210313
 • Sídlo: DHL Exel Slovakia, Diaľničná 2/4149, 90301, Bratislava
 • Dátum vzniku: 17 Septembra 1997
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Katarína Nešporová Astrová 2 Bratislava 821 01 15.03.2012
  Petr Staněk Slunečná 608 Štěnovice 332 09 Česká republika 16.09.2013
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Exel Overseas Limited 2 011 937 € (100%) Bracknell, Berkshire RG12 1AN Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   27.09.2013Nový štatutárny orgán:
   Petr Staněk Slunečná 608 Štěnovice 332 09 Česká republika Vznik funkcie: 16.09.2013
   26.09.2013Zrušeny štatutárny orgán:
   Michal Ufnár Mečíková 6768/46 Bratislava- Devínska Nová Ves 841 07 Vznik funkcie: 15.03.2012
   Pavel Hendrych U Menhiru II 238 Praha - Západ, Zbuzany 252 25 Česká republika Vznik funkcie: 14.02.2007
   14.04.2012Nový štatutárny orgán:
   Katarína Nešporová Astrová 2 Bratislava 821 01 Vznik funkcie: 15.03.2012
   Michal Ufnár Mečíková 6768/46 Bratislava- Devínska Nová Ves 841 07 Vznik funkcie: 15.03.2012
   05.08.2010Nové sidlo:
   Diaľničná 2/4149 Senec 903 01
   04.08.2010Zrušené sidlo:
   Diaľničná 2/4149 Bratislava 903 01
   18.06.2010Nové obchodné meno:
   DHL Exel Slovakia, s. r. o.
   Nové sidlo:
   Diaľničná 2/4149 Bratislava 903 01
   17.06.2010Zrušené obchodné meno:
   Exel Slovakia, s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Bernolákova 6 Bratislava 811 07
   27.02.2007Nový štatutárny orgán:
   Pavel Hendrych U Menhiru II 238 Praha - Západ, Zbuzany 252 25 Česká republika Vznik funkcie: 14.02.2007
   26.02.2007Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Stanislav Baláž - od: 01.01.2002 Komenského 854/4 Modra
   24.03.2005Nové obchodné meno:
   Exel Slovakia, s.r.o.
   Noví spoločníci:
   Exel Overseas Limited Ocean House, The Ring Bracknell, Berkshire RG12 1AN Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
   23.03.2005Zrušené obchodné meno:
   Tibbett & Britten Slovakia, s.r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   Tibbett & Britten Overseas Limited Centennial Park Elstree, Herfortshire WD6 3 TL Veľká Británia
   28.01.2005Noví spoločníci:
   Tibbett & Britten Overseas Limited Centennial Park Elstree, Herfortshire WD6 3 TL Veľká Británia
   27.01.2005Zrušeny spoločníci:
   Tibbett & Britten International Holdings B.V. Schouwburgplein 30-34 Rotterdam Holandsko
   20.09.2004Nové sidlo:
   Bernolákova 6 Bratislava 811 07
   19.09.2004Zrušené sidlo:
   M.Rázusa 1067/32 Topoľčany 955 01
   09.03.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Peter Petráš Staničná 628/350 Krušovce
   08.10.2002Nové predmety činnosti:
   zasielateľstvo
   cestná nákladná doprava
   18.02.2002Nové obchodné meno:
   Tibbett & Britten Slovakia, s.r.o.
   Noví spoločníci:
   Tibbett & Britten International Holdings B.V. Schouwburgplein 30-34 Rotterdam Holandsko
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Stanislav Baláž - od: 01.01.2002 Komenského 854/4 Modra
   17.02.2002Zrušené obchodné meno:
   LOGIS International, s.r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   Jost Hahnebeck Pirmasenserweg 10 Düsseldorf 402 29 Nemecko dlhodobý pobyt na území SR : Staničná 628/350 Krušovce
   Frank Jovanovic Nordstrasse 29a Korschenbroich 413 52 Nemecko
   Manfred Wagner Eifelhang 8 Essen D-45133 Nemecko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Jost Hahnebeck Pirmasenserweg 10 Düsseldorf 402 29 Nemecko dlhodobý pobyt na území SR : Staničná 628/350 Krušovce
   09.11.2000Noví spoločníci:
   Jost Hahnebeck Pirmasenserweg 10 Düsseldorf 402 29 Nemecko dlhodobý pobyt na území SR : Staničná 628/350 Krušovce
   Frank Jovanovic Nordstrasse 29a Korschenbroich 413 52 Nemecko
   Manfred Wagner Eifelhang 8 Essen D-45133 Nemecko
   08.11.2000Zrušeny spoločníci:
   Jost Hahnebeck Pirmasenserweg 10 Düsseldorf 402 29 Nemecko dlhodobý pobyt na území SR : Staničná 628/350 Krušovce
   Frank Jovanovic Nordstrasse 29a Korschenbroich 413 52 Nemecko
   12.05.1999Noví spoločníci:
   Jost Hahnebeck Pirmasenserweg 10 Düsseldorf 402 29 Nemecko dlhodobý pobyt na území SR : Staničná 628/350 Krušovce
   Frank Jovanovic Nordstrasse 29a Korschenbroich 413 52 Nemecko
   Nový štatutárny orgán:
   Jost Hahnebeck Pirmasenserweg 10 Düsseldorf 402 29 Nemecko dlhodobý pobyt na území SR : Staničná 628/350 Krušovce
   11.05.1999Zrušeny spoločníci:
   PET s.r.o. IČO: 31 421 881 M.Rázusa 32 Topoľčany
   Jost Hahnebeck Loděnická 963 Pohořelice 691 23 Česká republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Jost Hahnebeck Pirmasenserweg 10 Düsseldorf 402 29 Spolková republika Nemecko dlhodobý pobyt na území SR : M.Rázusa 1067/32 Topoľčany
   22.12.1998Nové obchodné meno:
   LOGIS International, s.r.o.
   Nové sidlo:
   M.Rázusa 1067/32 Topoľčany 955 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   poradenstvo v obchodovaní a službách-okrem organizačno-ekonomického a účtovného poradenstva
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   prevádzkovanie skladov
   colná deklarácia
   predaj software-predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
   Noví spoločníci:
   PET s.r.o. IČO: 31 421 881 M.Rázusa 32 Topoľčany
   Jost Hahnebeck Loděnická 963 Pohořelice 691 23 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Peter Petráš Staničná 628/350 Krušovce
   Jost Hahnebeck Pirmasenserweg 10 Düsseldorf 402 29 Spolková republika Nemecko dlhodobý pobyt na území SR : M.Rázusa 1067/32 Topoľčany