Vytvoriť faktúru

NOX LIGHT - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno NOX LIGHT
IČO 35727276
DIČ 2020218794
IČ DPH SK2020218794
Dátum vzniku 19 Septembra 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo NOX LIGHT
Klemensova 3
81109
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 134 639 €
Zisk 4 298 €
Aktíva 157 088 €
Vlastný kapitál 24 230 €
Kontaktné informácie
Mobile phone(s) +421903424442
Fax(es) 0252491376
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 137,730
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 111,693
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 0
A.I.1. Aktivované náklady na vývoj (012) - /072, 091A/ 0
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 0
3. Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/ 0
4. Goodwill (015) - /075, 091A/ 0
5. Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ 0
6. Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - /093/ 0
7. Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - /095A/ 0
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 111,693
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 6,228
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 105,465
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 0
4. Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/ 0
5. Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/ 0
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 0
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 0
8. Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - /095A/ 0
9. Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098 0
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 0
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/ 0
2. Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách (062A) - /096A/ 0
3. Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A) - /096A/ 0
4. Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/ 0
5. Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/ 0
6. Ostatné pôžičky (067A) - /096A/ 0
7. Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,06XA) - /096A/ 0
8. Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/ 0
9. Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA) 0
10. Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - /096A/ 0
11. Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - /095A/ 0
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 25,878
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 7,438
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 0
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 0
3. Výrobky (123) - /194/ 0
4. Zvieratá (124) - /195/ 0
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 7,438
6. Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - /391A/ 0
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 0
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 0
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
1.b. Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
2. Čistá hodnota zákazky (316A) 0
3. Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 0
4. Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 0
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A 0
6. Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A) 0
7. Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 0
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 0
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 0
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 0
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
1.b. Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
2. Čistá hodnota zákazky (316A) 0
3. Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 0
4. Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 0
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 0
6. Sociálne poistenie (336) - /391A/ 0
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 0
8. Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A) 0
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 0
B.IV. Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70) 0
B.IV.1. Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/ 0
2. Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/ 0
3. Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252) 0
4. Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - /291A/ 0
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 18,440
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 823
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 17,617
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 159
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 0
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 159
3. Príjmy budúcich období dlhodobé (385A) 0
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 0
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 137,730
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 28,528
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 0
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 664
2. Ostatné fondy (427, 42X) 664
A.VI. Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96) 0
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 16,927
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 19,465
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -2,538
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 4,298
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 109,202
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 723
B.I.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106) 0
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 723
B.II. Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 2,168
B.II.1. Zákonné rezervy (451A) 2,168
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 7,311
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 5,215
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 5,215
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 307
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 307
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 345
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,137
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 0
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 99,000
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 0
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 134,639
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 132,285
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 2,354
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 128,021
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 94,922
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 2,918
D. Služby (účtová skupina 51) 11,520
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 12,434
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 8,584
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 2,974
4. Sociálne náklady (527, 528) 876
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 228
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 5,999
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 5,999
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 6,618
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 25,279
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2
IX. Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34) 0
X. Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet (r. 36 až r. 38) 0
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 2
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 2
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,107
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 0
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,107
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,105
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 5,513
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 1,215
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 1,215
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 4,298
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35727276 DIČ: 2020218794 IČ DPH: SK2020218794
 • Sídlo: NOX LIGHT, Klemensova 3, 81109, Bratislava
 • Dátum vzniku: 19 Septembra 1997
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Pavol Buraj Klemensova 3 Bratislava 19.09.1997
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Pavol Buraj 6 639 € (100%) Klemensova 3 Bratislava
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   26.10.2001Nové sidlo:
   Klemensova 3 Bratislava 811 09
   25.10.2001Zrušené sidlo:
   Saratovská 19 Bratislava 841 02
   15.07.1998Noví spoločníci:
   Ing. Pavol Buraj Klemensova 3 Bratislava
   14.07.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Pavol Buraj Saratovská 19 Bratislava
   19.09.1997Nové obchodné meno:
   NOX LIGHT s.r.o.
   Nové sidlo:
   Saratovská 19 Bratislava 841 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   výroba, inštalácia, opravy elektrických strojov a prístrojov
   poradenská činnosť v oblasti elektrotechniky
   reklamná a propagačná činnosť
   sprostredkovanie v oblasti obchodu a zákaziek
   kúpa tovaru za účelom ďalšieho predaja a predaj v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Ing. Pavol Buraj Saratovská 19 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Pavol Buraj Klemensova 3 Bratislava