Vytvoriť faktúru

HEL - INSTAL - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 19.07.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno HEL - INSTAL
IČO 35727284
DIČ 2020203768
IČ DPH SK2020203768
Dátum vzniku 12 Septembra 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo HEL - INSTAL
Chorvátska 125
90081
Šenkvice
Finančné informácie
Tržby a výnosy 615 961 €
Zisk 38 994 €
Aktíva 472 013 €
Vlastný kapitál 66 809 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421336496309
Dátum aktualizácie údajov: 19.07.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 495,424
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 169,157
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 169,157
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 28,878
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 49,348
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 23,296
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 67,635
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 324,127
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 90,910
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 90,154
6. Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - /391A/ 756
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 115,784
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 41,341
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 41,341
2. Čistá hodnota zákazky (316A) 72,538
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 195
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 1,710
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 117,433
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 53,346
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 64,087
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 2,140
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 2,140
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 495,424
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 118,250
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,900
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,900
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 690
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 690
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 71,666
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 71,666
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 38,994
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 377,174
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 4,442
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 3,041
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 1,401
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 360,491
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 80,196
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 80,196
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 261,500
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 3,027
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 1,662
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 9,766
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 4,340
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 12,241
Dátum aktualizácie údajov: 19.07.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 613,295
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 615,961
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 208,987
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 404,308
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,666
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 562,742
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 183,989
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 280,765
D. Služby (účtová skupina 51) 15,950
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 57,350
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 41,040
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 14,446
4. Sociálne náklady (527, 528) 1,864
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,522
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 20,219
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 20,219
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,947
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 53,219
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 132,591
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 35
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 35
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 35
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 2,509
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 1,845
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 1,845
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 664
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -2,474
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 50,745
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 11,751
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 11,751
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 38,994
Dátum aktualizácie údajov: 19.07.2016
Dátum aktualizácie údajov: 19.07.2016