Vytvoriť faktúru

AQA Slovakia - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 09.01.2017
Všeobecné informácie
Obchodné meno AQA Slovakia
IČO 35727314
DIČ 2020218948
IČ DPH SK2020218948
Dátum vzniku 22 Septembra 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo AQA Slovakia
Kremencova 5
84107
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 156 651 €
Zisk 5 273 €
Aktíva 256 719 €
Vlastný kapitál -149 198 €
Kontaktné informácie
Email aqa@adriaticana.sk
Webová stránka http://www.adriaticana.sk
Dátum aktualizácie údajov: 09.01.2017
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 85,551
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 23,702
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 23,702
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 13,264
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 10,438
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 61,849
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 10,000
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 10,000
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 13,828
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 13,828
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 13,828
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 38,021
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 24,079
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 13,942
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 85,551
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -126,864
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 5,000
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 5,000
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -137,137
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 17,063
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -154,200
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 5,273
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 212,415
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 152,058
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 150,648
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 1,410
B.III Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 16,420
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 43,837
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 10,921
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 10,921
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 32,916
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 100
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 100
Dátum aktualizácie údajov: 09.01.2017
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 17,484
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 156,651
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 17,484
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) -5,000
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 144,167
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 149,357
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 548
D. Služby (účtová skupina 51) 7,728
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 311
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 7,123
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 7,123
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 133,227
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 420
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 7,294
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 4,208
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,061
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,061
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,061
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 6,233
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 5,273
Dátum aktualizácie údajov: 09.01.2017
Dátum aktualizácie údajov: 09.01.2017