Vytvoriť faktúru

SUPREMUM - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 30.10.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno SUPREMUM
IČO 35727411
DIČ 2020242125
IČ DPH SK2020242125
Dátum vzniku 09 Septembra 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SUPREMUM
Dr. A. Schweitzera 194
91601
Stará Turá
Finančné informácie
Tržby a výnosy 465 085 €
Zisk 137 €
Kontaktné informácie
Email eop@mail.t-com.sk
Phone(s) 0327752233, 0908807297
Mobile phone(s) 0908807297
Dátum aktualizácie údajov: 30.10.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 150,874
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 150,731
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 2,150
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 750
6. Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - /391A/ 1,400
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 51,216
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 51,215
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 51,215
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 1
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 97,365
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 1,254
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 96,111
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 143
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 143
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 150,874
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -14,342
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 10,158
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 10,158
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 1,015
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,015
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -25,652
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 276
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -25,928
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 137
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 165,216
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 454
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 454
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 164,762
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 142,562
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 142,562
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 21,090
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,110
Dátum aktualizácie údajov: 30.10.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 465,135
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 465,085
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 465,085
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 463,912
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 428,777
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 49
D. Služby (účtová skupina 51) 34,765
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 150
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 171
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 1,173
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,494
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 50
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 5
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 5
XII. Kurzové zisky (663) 45
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 126
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 126
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -76
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 1,097
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 137
Dátum aktualizácie údajov: 30.10.2015
Dátum aktualizácie údajov: 30.10.2015