Vytvoriť faktúru

SLOVAKOR INDUSTRY - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 30.05.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno SLOVAKOR INDUSTRY
IČO 35727926
DIČ 2020252718
IČ DPH SK2020252718
Dátum vzniku 22 Septembra 1997
Právna forma Akciová spoločnosť
Sídlo SLOVAKOR INDUSTRY
Bajkalská 22
82109
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 3 879 598 €
Zisk 193 034 €
Kontaktné informácie
Email obchod@slovakor.sk
Phone(s) 0315600161
Fax(es) 0315600163
Dátum aktualizácie údajov: 30.05.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 2,364,864
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 1,563,471
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 1,563,471
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 132,776
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 1,371,756
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 58,939
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 794,509
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 223,289
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 130,550
3. Výrobky (123) - /194/ 91,677
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 1,062
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 521,009
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 514,119
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 514,119
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 6,890
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 50,211
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 1,033
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 49,178
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 6,884
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 6,884
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 2,364,864
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,284,118
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 3,201,144
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 3,201,144
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 20,416
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 20,416
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 108,876
2. Ostatné fondy (427, 42X) 108,876
A.VI. Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96) -587
A.VI.1. Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414) -587
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -2,238,765
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 183,746
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -2,422,511
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 193,034
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,066,359
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 193,624
12. Odložený daňový záväzok (481A) 193,624
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 677,869
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 609,099
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 609,099
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 35,765
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 16,105
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 16,900
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 28,046
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 28,046
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 166,820
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 14,387
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 14,387
Dátum aktualizácie údajov: 30.05.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 3,800,669
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 3,879,598
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 6,652
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 3,792,963
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 1,055
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) 31,126
V. Aktivácia (účtová skupina 62) 23,824
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 21,650
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,328
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 3,670,749
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 5,524
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 2,360,891
D. Služby (účtová skupina 51) 798,253
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 354,540
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 263,765
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 71,821
4. Sociálne náklady (527, 528) 18,954
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 19,713
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 75,115
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 75,115
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 22,860
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 33,853
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 208,849
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 690,952
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 950
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 1
XII. Kurzové zisky (663) 949
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 4,571
O. Kurzové straty (563) 3,238
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,333
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -3,621
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 205,228
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 12,194
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 4,743
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) 7,451
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 193,034
Dátum aktualizácie údajov: 30.05.2016
Dátum aktualizácie údajov: 30.05.2016