Vytvoriť faktúru

MARTINS - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno MARTINS
IČO 35727942
DIČ 2021370175
IČ DPH SK2021370175
Dátum vzniku 24 Septembra 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MARTINS
Jelačičova 1
82108
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 61 771 €
Zisk -18 663 €
Aktíva 190 190 €
Vlastný kapitál -50 967 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0255563103, 0905341551
Mobile phone(s) 0905341551
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 152,682
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 714
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 714
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 714
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 151,469
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 75,289
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 72,688
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 72,688
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 2,601
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 76,180
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 63,227
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 12,953
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 499
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 499
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 152,682
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -69,630
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,640
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,640
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 54,186
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 332
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 332
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -112,125
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 31,818
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -143,943
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -18,663
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 222,312
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 533
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 533
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 221,779
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 24,162
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 24,162
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 196,897
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 421
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 250
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 49
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 61,771
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 266
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 61,155
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 350
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 92,127
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 4,318
D. Služby (účtová skupina 51) 78,244
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 8,392
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 6,180
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 2,175
4. Sociálne náklady (527, 528) 37
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 814
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 359
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 359
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -30,356
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -21,141
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 14,139
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 11,336
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 11,336
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 2,803
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 2,446
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 908
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 908
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,538
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 11,693
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -18,663
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -18,663
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015