Vytvoriť faktúru

STAVBY MOSTOV SLOVAKIA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 22.07.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno STAVBY MOSTOV SLOVAKIA
IČO 35727951
DIČ 2020268173
IČ DPH SK2020268173
Dátum vzniku 26 Septembra 1997
Právna forma Akciová spoločnosť
Sídlo STAVBY MOSTOV SLOVAKIA
Radlinského 58
02601
Dolný Kubín
Finančné informácie
Tržby a výnosy 27 631 808 €
Zisk 3 827 €
Aktíva 18 849 583 €
Vlastný kapitál 976 113 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0484142622
Fax(es) 0484148359
Dátum aktualizácie údajov: 22.07.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 13,450,840
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 196,764
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 14,696
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 14,696
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 182,068
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 20,008
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 117,958
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 44,102
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 13,062,844
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 18,497
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 13,957
6. Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - /391A/ 4,540
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 2,097,389
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 1,631,761
1.b. Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 5,921
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,625,840
7. Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 6,966
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 458,662
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 9,169,665
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 8,193,199
1.b. Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 73,554
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 8,119,645
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 734,945
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 203,448
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 38,073
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 1,777,293
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 4,303
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 1,772,990
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 191,232
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 81,328
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 109,904
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 13,450,840
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 520,660
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 534,520
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 534,520
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 106,904
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 106,904
A.VI. Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96) -4,549
A.VI.1. Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414) -4,549
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -120,042
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 346,622
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -466,664
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 3,827
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 12,930,180
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 768,221
B.I.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106) 755,622
1.b. Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A) 8,249
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 475A, 476A) 747,373
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 10,341
12. Odložený daňový záväzok (481A) 2,258
B.II. Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 188,246
2. Ostatné rezervy (459A, 45X) 188,246
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 11,369,841
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 9,443,057
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 801,725
1.b. Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 238,352
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 8,402,980
2. Čistá hodnota zákazky (316A) 667,107
3. Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA) 949,327
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 97,334
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 69,316
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 137,360
9. Záväzky z derivátových operácií (373A, 377A) 4,549
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 1,791
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 603,872
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 2,611
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 601,261
Dátum aktualizácie údajov: 22.07.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 25,039,503
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 27,631,808
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 25,039,503
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 2,678
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,589,627
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 27,308,032
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 5,027,845
D. Služby (účtová skupina 51) 17,583,223
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 2,412,693
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 1,675,568
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 604,022
4. Sociálne náklady (527, 528) 133,103
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 8,686
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 154,593
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 154,593
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 3,232
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) -378,964
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,496,724
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 323,776
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 2,428,435
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 19,787
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 101
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 101
XII. Kurzové zisky (663) 12,507
XIII. Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667) 7,179
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 138,835
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 4,474
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 4,474
O. Kurzové straty (563) 38,247
P. Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567) 7,604
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 88,510
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -119,048
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 204,728
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 200,901
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 101,525
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) 99,376
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 3,827
Dátum aktualizácie údajov: 22.07.2016
Dátum aktualizácie údajov: 22.07.2016