Vytvoriť faktúru

TVR a RE - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 31.05.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno TVR a RE
IČO 35728213
DIČ 2020242059
IČ DPH SK2020242059
Dátum vzniku 30 Septembra 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo TVR a RE
Mierová 21
82705
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 401 841 €
Zisk -22 424 €
Aktíva 75 655 €
Vlastný kapitál 16 382 €
Kontaktné informácie
Email tvr@tvr.sk
Phone(s) 0248284206, 0948939222
Mobile phone(s) 0918428793, 0948939222
Dátum aktualizácie údajov: 31.05.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 48,549
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 7,233
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 7,233
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 7,233
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 41,304
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 38,845
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 32,380
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 32,380
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 5,783
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 682
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 2,459
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 1,496
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 963
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 12
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 12
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 48,549
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -10,496
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 4,625
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 253,066
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -248,441
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -22,424
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 59,045
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 2,122
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 2,122
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 47,623
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 27,122
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 27,122
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 10,826
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 4,362
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,703
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 1,610
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 9,300
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 9,300
Dátum aktualizácie údajov: 31.05.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 401,879
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 401,841
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 30,003
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 371,838
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 421,637
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 6,695
D. Služby (účtová skupina 51) 237,235
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 142,951
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 101,783
2. Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523) 4,000
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 35,018
4. Sociálne náklady (527, 528) 2,150
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 653
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 24,761
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 24,761
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 9,342
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -19,796
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -213,927
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 39
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 27
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 27
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 12
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,706
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,706
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,667
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -21,463
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 961
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 961
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -22,424
Dátum aktualizácie údajov: 31.05.2016
Dátum aktualizácie údajov: 31.05.2016