Vytvoriť faktúru

ENGINEERING TECHNOLOGY CORPORATION - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 20.05.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno ENGINEERING TECHNOLOGY CORPORATION
IČO 35728256
Dátum vzniku 30 Septembra 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ENGINEERING TECHNOLOGY CORPORATION
Limbová 21
01001
Žilina
Finančné informácie
Tržby a výnosy 8 809 729 €
Zisk 572 376 €
Aktíva 3 030 026 €
Vlastný kapitál 460 939 €
Kontaktné informácie
Email ceit@ceit.sk
Phone(s) 0903454010, 0415137431, 04151374310
Dátum aktualizácie údajov: 20.05.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 2,857,637
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 350,828
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 171,061
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 101,822
6. Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - /093/ 69,239
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 179,103
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 171,394
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 2,100
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 5,609
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 664
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/ 664
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 2,483,391
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 168,248
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 83,047
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 85,201
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 100,136
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 100,136
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 1,948,499
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 1,861,184
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 110,642
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,750,542
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 84,315
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 3,000
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 266,508
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 7,604
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 258,904
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 23,418
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 23,418
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 2,857,637
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,003,937
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,972
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,972
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 1,437
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,437
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 423,152
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 423,152
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 572,376
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,744,377
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 55,743
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 50,372
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 5,371
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 1,251,334
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 929,710
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 154,760
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 774,950
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 86,024
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 55,401
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 123,919
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 56,280
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 437,300
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 87,300
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 350,000
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 109,323
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 105,280
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 4,043
Dátum aktualizácie údajov: 20.05.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 8,447,339
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 8,809,729
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 7,304,310
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 1,143,029
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) 85,201
V. Aktivácia (účtová skupina 62) 65,239
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 73,733
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 138,217
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 8,029,629
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 3,325,787
D. Služby (účtová skupina 51) 2,639,605
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 1,803,122
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 1,342,657
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 413,255
4. Sociálne náklady (527, 528) 47,210
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 6,411
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 116,215
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 116,215
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 19,204
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 119,285
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 780,100
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 2,632,387
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 50
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 41
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 41
XII. Kurzové zisky (663) 8
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 1
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 36,352
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 10,168
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 10,168
O. Kurzové straty (563) 9,644
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 16,540
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -36,302
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 743,798
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 171,422
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 206,762
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) -35,340
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 572,376
Dátum aktualizácie údajov: 20.05.2016
Dátum aktualizácie údajov: 20.05.2016