Vytvoriť faktúru

AUTOPOLIS - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno AUTOPOLIS
IČO 35728311
DIČ 2020241938
IČ DPH SK2020241938
Dátum vzniku 29 Septembra 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo AUTOPOLIS
Panónska cesta 32
85104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 23 577 669 €
Zisk 159 887 €
Aktíva 2 859 468 €
Vlastný kapitál 585 780 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0249300200, 0249300251, 0249300255, 0917953050
Mobile phone(s) 0917953050
Fax(es) 0244442370
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 3,869,272
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 328,830
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 600
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 600
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 328,230
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 109,926
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 206,442
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 11,862
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 3,273,073
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 1,643,844
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 350,035
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 1,293,809
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 361,938
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 334,654
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 334,654
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 27,284
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 1,015,057
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 1,005,550
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,005,550
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 6,532
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 2,975
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 252,234
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 20,456
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 231,778
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 267,369
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 6,404
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 260,965
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 3,869,272
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 745,667
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 382,358
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 382,358
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 29,159
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 29,159
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 174,263
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 517,096
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -342,833
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 159,887
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 3,114,469
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 110,227
B.I.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106) 0
6. Dlhodobé prijaté preddavky (475A) 3,953
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 16,290
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 89,984
B.II. Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 0
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 2,636,180
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 2,203,360
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,203,360
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 200,000
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 88,449
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 55,209
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 24,493
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 64,669
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 79,899
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 65,899
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 14,000
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 288,163
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 9,136
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 9,136
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 23,577,669
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 20,252,138
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 3,073,097
V. Aktivácia (účtová skupina 62) -38,968
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 109,260
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 182,142
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 23,375,685
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 18,320,727
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 1,699,120
C Opravné položky k zásobám (+/-) (505) 86,279
D. Služby (účtová skupina 51) 1,385,354
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 1,581,408
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 1,121,257
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 417,323
4. Sociálne náklady (527, 528) 42,828
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 15,351
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 107,835
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 107,835
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 97,121
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 1,223
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 81,267
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 201,984
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,794,787
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 358
X. Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet (r. 36 až r. 38) 0
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 352
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 352
XII. Kurzové zisky (663) 6
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 22,719
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 8,899
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 8,899
O. Kurzové straty (563) 121
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 13,699
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -22,361
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 179,623
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 19,736
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 57,036
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) -37,300
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 159,887
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015