Vytvoriť faktúru

M.D.M. Slovakia - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno M.D.M. Slovakia
IČO 35728396
DIČ 2020268371
IČ DPH SK2020268371
Dátum vzniku 01 Októbra 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo M.D.M. Slovakia
Dobrovičova 8
81109
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 237 482 €
Zisk -250 008 €
Aktíva 3 611 248 €
Vlastný kapitál -201 989 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0259334262, 0259334264, 0259334288
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 3,393,737
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 3,344,648
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 3,341,328
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 307,508
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 1,258,244
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 105,251
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 1,670,325
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 3,320
2. Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách (062A) - /096A/ 3,320
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 38,346
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 7,751
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 7,131
1.b. Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 228
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 6,903
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 620
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 30,595
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 5,538
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 25,057
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 10,743
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 17
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 10,043
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 683
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 3,393,737
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -451,998
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 1,041,095
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 1,041,095
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 80,568
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 80,568
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -1,323,653
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -1,323,653
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -250,008
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 3,844,968
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 188,629
4. Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA) 35,000
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 153,629
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 3,650,383
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 1,286,844
1.b. Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 731,935
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 554,909
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 2,352,402
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 5,746
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 1,431
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,593
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 367
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 5,956
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 5,956
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 767
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 767
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 235,926
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 237,482
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 235,926
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,556
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 486,127
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 33,577
D. Služby (účtová skupina 51) 68,747
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 102,345
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 67,966
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 24,366
4. Sociálne náklady (527, 528) 10,013
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 8,515
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 258,122
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 258,122
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 14,821
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -248,645
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 133,602
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 16
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 1
XII. Kurzové zisky (663) 15
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 419
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 89
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 89
O. Kurzové straty (563) 2
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 328
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -403
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -249,048
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -250,008
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015