Vytvoriť faktúru

Sodexo - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 16.12.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno Sodexo
IČO 35728434
DIČ 2020268360
IČ DPH SK2020268360
Dátum vzniku 30 Septembra 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Sodexo
Tomášikova 64
83104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 11 349 537 €
Zisk -480 539 €
Kontaktné informácie
Email info@sodexho.sk
Phone(s) 0232660272
Fax(es) 0232660270
Dátum aktualizácie údajov: 16.12.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 3,498,069
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 433,662
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 5,880
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 5,880
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 427,782
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 419,102
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 8,680
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 2,936,176
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 182,378
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 78,057
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 54,987
6. Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - /391A/ 49,334
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 996
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 996
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 996
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 1,941,884
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 1,928,312
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,928,312
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 3,430
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 10,142
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 810,918
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 34,404
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 776,514
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 128,231
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 22,867
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 105,364
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 3,498,069
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 101,837
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 3,085,860
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 3,085,860
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 98,586
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 98,586
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -2,602,070
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -2,602,070
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -480,539
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 3,395,147
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 63,435
6. Dlhodobé prijaté preddavky (475A) 11,892
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 51,543
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 2,364,332
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 1,913,896
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,913,896
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 223,573
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 134,143
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 92,720
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 383,331
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 324,467
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 58,864
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 584,049
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 1,085
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 1,085
Dátum aktualizácie údajov: 16.12.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 11,309,515
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 11,349,537
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 1,274,521
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 7,278,726
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 2,457,867
V. Aktivácia (účtová skupina 62) 40,022
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 105,608
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 192,793
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 11,824,556
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 878,832
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 3,492,661
D. Služby (účtová skupina 51) 2,034,563
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 4,590,732
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 3,355,092
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 1,135,478
4. Sociálne náklady (527, 528) 100,162
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 2,143
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 283,077
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 283,077
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 22,589
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 7,927
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 512,032
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -475,019
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 4,645,080
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 352
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 330
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 330
XII. Kurzové zisky (663) 22
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 5,860
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 410
N.1. Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A) 410
O. Kurzové straty (563) 1,106
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 4,344
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -5,508
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -480,527
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 12
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 12
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -480,539
Dátum aktualizácie údajov: 16.12.2016