Vytvoriť faktúru

InterWay - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 31.05.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno InterWay
IČO 35728531
DIČ 2020268294
IČ DPH SK2020268294
Dátum vzniku 03 Októbra 1997
Právna forma Akciová spoločnosť
Sídlo InterWay
Stará Vajnorská 21
83104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 27 285 997 €
Zisk 805 745 €
Aktíva 5 270 186 €
Vlastný kapitál 1 464 254 €
Kontaktné informácie
Webová stránka http://www.interway.sk
Mobile phone(s) +421903191047
Fax(es) 0232788890
Dátum aktualizácie údajov: 31.05.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 11,648,466
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 404,116
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 165,900
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 165,900
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 238,216
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 238,216
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 10,281,814
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 114,671
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 114,476
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 195
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 81,427
7. Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 398
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 81,029
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 6,077,121
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 6,037,700
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 6,037,700
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 313
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 39,108
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 4,008,595
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 68,992
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 3,939,603
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 962,536
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 68,126
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 884,202
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 10,208
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 11,648,466
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2,509,448
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 25,000
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 25,000
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 5,000
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 5,000
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 1,673,703
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 1,673,703
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 805,745
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 8,126,876
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 47,888
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 18,239
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 29,649
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 7,623,522
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 6,710,844
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 6,710,844
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 112,535
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 138,390
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 92,549
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 525,844
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 43,360
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 451,176
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 85,345
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 365,831
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 4,290
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 1,012,142
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 2,539
3. Výnosy budúcich období dlhodobé (384A) 73,114
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 936,489
Dátum aktualizácie údajov: 31.05.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 27,070,245
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 27,285,997
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 12,262,584
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 14,807,661
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) 77,059
V. Aktivácia (účtová skupina 62) 134,000
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 2,750
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,943
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 26,212,724
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 11,187,636
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 221,791
D. Služby (účtová skupina 51) 11,878,425
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 2,757,923
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 2,066,841
2. Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523) 15,130
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 614,001
4. Sociálne náklady (527, 528) 61,951
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 2,716
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 141,226
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 141,226
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 80
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 22,927
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 1,073,273
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 3,993,452
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 366
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 192
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 192
XII. Kurzové zisky (663) 148
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 26
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 26,646
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 2,505
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 2,505
O. Kurzové straty (563) 1,122
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 23,019
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -26,280
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 1,046,993
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 241,248
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 323,029
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) -81,781
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 805,745
Dátum aktualizácie údajov: 31.05.2016
Dátum aktualizácie údajov: 31.05.2016