Vytvoriť faktúru

SMOKOVEC - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno SMOKOVEC
IČO 35728591
DIČ 2020251002
IČ DPH SK2020251002
Dátum vzniku 03 Októbra 1997
Právna forma Akciová spoločnosť
Sídlo SMOKOVEC
Koceľova 15
82101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 604 840 €
Zisk 9 299 €
Aktíva 207 525 €
Vlastný kapitál 40 858 €
Kontaktné informácie
Email recepcia@hotelsmokovec.sk
Fax(es) 0524425194
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 310,066
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 92,227
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 92,227
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 21,265
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 15,526
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 2,403
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 53,033
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 217,839
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 16,186
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 16,186
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 168,872
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 136,340
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 136,340
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 32,532
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 32,781
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 27,910
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 4,871
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 310,066
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 50,157
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 25,000
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 25,000
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 15,858
2. Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A) 15,858
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 9,299
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 259,909
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 1,545
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 1,545
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 165,140
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 85,421
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 85,421
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 11,690
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 36,065
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 29,964
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 2,000
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 8,061
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 8,061
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 85,163
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 567,584
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 604,840
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 567,585
V. Aktivácia (účtová skupina 62) 11,521
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 25,000
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 734
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 584,793
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 253,118
D. Služby (účtová skupina 51) 62,451
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 223,617
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 160,849
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 55,436
4. Sociálne náklady (527, 528) 7,332
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 4,884
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 11,957
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 11,957
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 24,000
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,766
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 20,047
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 263,537
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 3
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 3
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 3
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 7,813
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 4,984
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 4,984
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 2,829
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -7,810
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 12,237
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 2,938
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,938
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 9,299
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015