Vytvoriť faktúru

VÍNO PEZINOK - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.11.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno VÍNO PEZINOK
IČO 35728833
DIČ 2020203680
Dátum vzniku 07 Októbra 1997
Právna forma Akciová spoločnosť
Sídlo VÍNO PEZINOK
Za dráhou 21
90201
Pezinok
Finančné informácie
Tržby a výnosy 1 102 871 €
Zisk -308 169 €
Kontaktné informácie
Email sekretariat@mvppezinok.sk
Phone(s) 0336906254, 0336906301, 0336906159
Fax(es) 0334213218, 0336906333
Dátum aktualizácie údajov: 25.11.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 2,390,783
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 1,205,960
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 1,205,960
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 109,341
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 74
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 148,324
4. Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/ 942,221
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 6,000
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,182,830
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 400,132
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 60,321
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 231,105
3. Výrobky (123) - /194/ 105,408
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 3,298
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 761,542
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 224,091
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 53,414
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 170,677
3. Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 360,535
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 18,611
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 158,305
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 21,156
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 419
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 20,737
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 1,993
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 1,993
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 2,390,783
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,453,850
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 698,200
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 698,200
A.II. Emisné ážio (412) 133,000
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 74,105
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 85,375
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 85,375
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 771,339
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 1,403,925
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -632,586
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -308,169
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 877,228
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 248
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 248
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 587,550
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 556,983
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 93,244
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 463,739
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 6,835
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 10,714
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 9,097
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 3,921
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 7,586
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 6,086
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 1,500
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 281,844
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 59,705
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 321
3. Výnosy budúcich období dlhodobé (384A) 47,011
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 12,373
Dátum aktualizácie údajov: 25.11.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 1,044,418
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 1,102,871
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 74,446
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 870,940
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 99,032
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) -71,557
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 35,318
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 94,692
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,414,562
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 67,605
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 602,642
D. Služby (účtová skupina 51) 337,649
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 184,551
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 134,039
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 44,971
4. Sociálne náklady (527, 528) 5,541
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 6,713
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 102,645
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 102,645
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 26,481
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 13,638
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 72,638
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -311,691
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -35,035
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 17,238
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 17,167
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 17,167
XII. Kurzové zisky (663) 60
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 11
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 10,836
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 6,923
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 6,923
O. Kurzové straty (563) 52
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 3,861
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 6,402
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -305,289
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,880
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -308,169
Dátum aktualizácie údajov: 25.11.2016
Dátum aktualizácie údajov: 25.11.2016