Vytvoriť faktúru

VÍNO PEZINOK - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 26.07.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno VÍNO PEZINOK
IČO 35728833
Dátum vzniku 07 Októbra 1997
Právna forma Akciová spoločnosť
Sídlo VÍNO PEZINOK
Za dráhou 21
90201
Pezinok
Finančné informácie
Tržby a výnosy 1 596 694 €
Zisk -142 419 €
Kontaktné informácie
Email sekretariat@mvppezinok.sk
Phone(s) 0336906254, 0336906301, 0336906159
Fax(es) 0334213218, 0336906333
Dátum aktualizácie údajov: 26.07.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 2,513,779
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 1,348,009
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 408
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 408
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 1,347,601
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 135,820
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 76
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 194,944
4. Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/ 1,005,540
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 11,221
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,044,335
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 493,393
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 117,028
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 277,418
3. Výrobky (123) - /194/ 94,227
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 4,720
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 521,390
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 145,303
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 145,303
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 376,087
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 29,552
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 1,750
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 27,802
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 121,435
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 6,195
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 115,240
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 2,513,779
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,696,893
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 698,200
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 698,200
A.II. Emisné ážio (412) 133,000
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 74,105
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 85,375
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 85,375
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 848,632
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 848,632
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -142,419
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 714,286
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 60,782
12. Odložený daňový záväzok (481A) 60,782
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 419,804
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 332,768
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 332,768
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 9,726
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 13,580
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 48,331
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 15,399
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 11,396
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 11,396
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 219,304
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 3,000
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 102,600
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 5,928
3. Výnosy budúcich období dlhodobé (384A) 96,672
Dátum aktualizácie údajov: 26.07.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 1,596,737
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 1,596,694
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 71,911
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 813,596
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 129,352
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) -133,471
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 466,979
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 248,327
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,705,865
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 55,230
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 340,481
D. Služby (účtová skupina 51) 271,730
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 201,287
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 144,576
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 49,432
4. Sociálne náklady (527, 528) 7,279
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 6,267
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 109,036
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 109,036
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 706,930
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 14,904
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -109,171
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 213,947
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 43
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 2
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 2
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 41
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 30,411
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 6,301
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 6,301
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 24,110
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -30,368
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -139,539
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,880
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -142,419
Dátum aktualizácie údajov: 26.07.2016
Dátum aktualizácie údajov: 26.07.2016