Vytvoriť faktúru

GV PROFIT - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 15.06.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno GV PROFIT
IČO 35728868
Dátum vzniku 06 Októbra 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo GV PROFIT
Kukučínova 5
97401
Banská Bystrica
Finančné informácie
Tržby a výnosy 447 380 €
Zisk -224 428 €
Aktíva 691 368 €
Vlastný kapitál -813 927 €
Kontaktné informácie
Email office@amiportal.net
Phone(s) 0484154253
Mobile phone(s) 0903802851, 0905802850
Fax(es) 0484152216
Dátum aktualizácie údajov: 15.06.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 936,006
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 23,839
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 23,839
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 23,839
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 898,424
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 17,865
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 17,865
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 820,531
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 348,548
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 348,548
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 471,983
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 60,028
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 58,084
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 1,944
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 13,743
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 13,743
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 936,006
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -1,038,355
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 332
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 332
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -820,898
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -820,898
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -224,428
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,974,361
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 17,030
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 16,195
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 835
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 1,864,532
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 1,600,798
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,600,798
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 199,103
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 1,796
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 1,670
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,751
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 59,414
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 2,799
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 2,799
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 90,000
Dátum aktualizácie údajov: 15.06.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 447,380
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 447,380
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 447,380
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 669,216
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 3,261
D. Služby (účtová skupina 51) 619,876
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 32,538
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 22,365
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 8,538
4. Sociálne náklady (527, 528) 1,635
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 330
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 6,274
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 6,274
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 6,937
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -221,836
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -175,757
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,632
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 1,361
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 1,361
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 271
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,632
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -223,468
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -224,428
Dátum aktualizácie údajov: 15.06.2016
Dátum aktualizácie údajov: 15.06.2016