Vytvoriť faktúru

REMING CONSULT - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 28.06.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno REMING CONSULT
IČO 35729023
DIČ 2020250958
IČ DPH SK2020250958
Dátum vzniku 09 Októbra 1997
Právna forma Akciová spoločnosť
Sídlo REMING CONSULT
Trnavská cesta 27
83104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 16 647 007 €
Zisk 640 590 €
Kontaktné informácie
Email reming@reming.sk
Webová stránka http://www.reming.sk
Mobile phone(s) +421902285830, +421903778828, +421907193911, +421910331910, +421903778820, +421911093003
Fax(es) 0255566144
Dátum aktualizácie údajov: 28.06.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 9,033,818
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 1,895,051
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 31,074
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 31,074
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 437,299
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 24,596
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 91,525
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 315,348
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 788
8. Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - /095A/ 5,042
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 1,426,678
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/ 1,326,178
8. Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/ 100,500
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 6,778,551
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 1,223,500
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 1,223,500
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 48,305
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 40,266
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 40,266
7. Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 7,434
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 605
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 1,524,194
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 1,508,714
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 230,999
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,277,715
4. Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 751
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 14,729
B.IV. Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70) 7,613
4. Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - /291A/ 7,613
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 3,974,939
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 23,831
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 3,951,108
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 360,216
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 360,216
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 9,033,818
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 4,765,430
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 99,600
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 99,600
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 20,182
2. Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A) 20,182
A.VI. Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96) 968,657
A.VI.1. Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414) 968,657
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 3,036,401
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 3,036,401
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 640,590
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 4,268,388
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 34,358
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 21,377
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 12,363
12. Odložený daňový záväzok (481A) 618
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 4,178,124
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 3,537,865
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 3,537,865
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 305,221
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 153,907
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 181,131
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 55,906
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 55,906
Dátum aktualizácie údajov: 28.06.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 15,413,530
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 16,647,007
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 15,413,530
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) 1,223,500
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 2,454
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 7,523
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 15,803,677
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 182,582
D. Služby (účtová skupina 51) 11,912,210
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 3,273,748
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 2,346,612
2. Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523) 106,000
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 769,453
4. Sociálne náklady (527, 528) 51,683
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 165,712
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 126,200
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 126,200
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 88
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 15,252
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 127,885
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 843,330
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 4,542,238
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 31,516
IX. Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34) 24,709
2. Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (665A) 24,709
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 6,602
XI.1. Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A) 751
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 5,851
XII. Kurzové zisky (663) 205
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 36,844
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 9,951
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 9,951
O. Kurzové straty (563) 1,496
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 25,397
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -5,328
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 838,002
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 197,412
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 194,562
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) 2,850
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 640,590
Dátum aktualizácie údajov: 28.06.2016
Dátum aktualizácie údajov: 28.06.2016