Vytvoriť faktúru

FaxCopy - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno FaxCopy
IČO 35729040
DIČ 2020242070
IČ DPH SK7020000130
Dátum vzniku 09 Októbra 1997
Právna forma Akciová spoločnosť
Sídlo FaxCopy
Domkárska 15
82105
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 12 513 972 €
Zisk 7 019 €
Kontaktné informácie
Email faxcopy@faxcopy.sk
Webová stránka http://www.faxcopy.sk
Phone(s) +421850111515, +421244462383, +421244643431, +421248201100, +421248201199
Fax(es) 0248201199
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 6,551,135
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 3,110,202
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 25,528
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 5,969
5. Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ 19,559
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 2,482,740
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 128,834
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 1,712,140
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 476,177
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 163,263
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 2,326
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 601,934
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/ 601,934
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 3,336,088
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 1,380,445
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 1,380,445
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 274,445
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 274,445
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 274,445
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 1,240,367
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 778,621
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 778,621
3. Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 139,708
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 322,038
B.IV. Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70) 108,471
3. Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252) 108,471
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 332,360
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 138,056
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 194,304
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 104,845
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 104,845
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 6,551,135
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2,510,280
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 331,939
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 331,939
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 156,111
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 156,111
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 1,190,759
A.V.1. Štatutárne fondy (423, 42X) 1,190,759
A.VI. Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96) -335,352
A.VI.1. Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414) -335,352
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 1,159,804
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 1,159,804
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 7,019
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 4,040,855
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 136,694
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 40,890
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 91,039
12. Odložený daňový záväzok (481A) 4,765
B.III Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 91,680
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 1,391,672
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 984,502
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 984,502
3. Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA) 1,500
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 59,092
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 139,316
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 88,215
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 94,201
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 24,846
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 80,801
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 80,801
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 2,340,008
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 12,513,972
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 7,712,223
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 4,765,181
V. Aktivácia (účtová skupina 62) 355
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 19,564
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 16,649
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 12,487,668
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 5,694,784
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 1,092,589
D. Služby (účtová skupina 51) 2,199,515
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 2,834,110
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 2,047,174
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 702,833
4. Sociálne náklady (527, 528) 84,103
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 53,406
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 522,707
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 522,707
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 29,586
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) -595
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 61,566
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 26,304
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 3,490,871
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 70,076
IX. Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34) 55,639
IX.1. Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek (665A) 55,639
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 2
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 2
XII. Kurzové zisky (663) 8
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 14,427
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 80,905
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 42,649
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 42,649
O. Kurzové straty (563) 1,269
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 36,987
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -10,829
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 15,475
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 8,456
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 13,789
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) -5,333
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 7,019
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35729040 DIČ: 2020242070 IČ DPH: SK7020000130
 • Sídlo: FaxCopy, Domkárska 15, 82105, Bratislava
 • Dátum vzniku: 09 Októbra 1997
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Karol Dittinger predseda Kvačalova 17 Bratislava 821 08 10.06.2014
  Ing. Vladimír Ondrejčák podpredseda Na Stráni 975/7 Nitra - Klokočina 949 01 10.06.2014
  Ing. Ľubica Brozmannová člen K. Kmeťku 2 Žilina 010 08 10.06.2014
  Ing. Miroslav Bartovič člen Partizánska 569/5 Svätý Jur 900 21 10.06.2014
  Ing. Róbert Simonides Uhorková 1833/12 Bratislava 821 05 10.06.2014
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   29.11.2014Nový štatutárny orgán:
   Ing. Karol Dittinger - predseda predstavenstva Kvačalova 17 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 10.06.2014
   Ing. Vladimír Ondrejčák - podpredseda Na Stráni 975/7 Nitra - Klokočina 949 01 Vznik funkcie: 10.06.2014
   Ing. Ľubica Brozmannová - člen predstavenstva K. Kmeťku 2 Žilina 010 08 Vznik funkcie: 10.06.2014
   Ing. Miroslav Bartovič - člen Partizánska 569/5 Svätý Jur 900 21 Vznik funkcie: 10.06.2014
   Ing. Róbert Simonides Uhorková 1833/12 Bratislava 821 05 Vznik funkcie: 10.06.2014
   28.11.2014Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Karol Dittinger - predseda predstavenstva Kvačalova 17 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 19.07.2013
   Ing. Vladimír Ondrejčák - podpredseda Na Stráni 975/7 Nitra - Klokočina 949 01 Vznik funkcie: 19.07.2013
   Ing. Ľubica Brozmannová - člen predstavenstva K. Kmeťku 2 Žilina 010 08 Vznik funkcie: 19.07.2013
   Ing. Miroslav Bartovič - člen Partizánska 569/5 Svätý Jur 900 21 Vznik funkcie: 19.07.2013
   15.07.2014Nový štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Ondrejčák - podpredseda Na Stráni 975/7 Nitra - Klokočina 949 01 Vznik funkcie: 19.07.2013
   Ing. Miroslav Bartovič - člen Partizánska 569/5 Svätý Jur 900 21 Vznik funkcie: 19.07.2013
   14.07.2014Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Bartovič - člen predstavenstva Ľ.Fullu 7 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 19.07.2013
   Ing. Vladimír Ondrejčák - podpredseda Južná 217/23 Nitra-Čermáň 949 01 Vznik funkcie: 19.07.2013
   05.11.2013Nový štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Bartovič - člen predstavenstva Ľ.Fullu 7 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 19.07.2013
   04.11.2013Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ľubica Brozmannová - člen predstavenstva K. Kmeťku 2 Žilina 010 08 Vznik funkcie: 19.07.2013
   11.09.2013Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ľubica Brozmannová - člen predstavenstva K. Kmeťku 2 Žilina 010 08 Vznik funkcie: 19.07.2013
   Ing. Vladimír Ondrejčák - podpredseda Južná 217/23 Nitra-Čermáň 949 01 Vznik funkcie: 19.07.2013
   Ing. Karol Dittinger - predseda predstavenstva Kvačalova 17 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 19.07.2013
   Ing. Ľubica Brozmannová - člen predstavenstva K. Kmeťku 2 Žilina 010 08 Vznik funkcie: 19.07.2013
   10.09.2013Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Bartovič - člen Ľ. Fullu 7 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 09.07.2012
   Ing. Ľubica Brozmannová - člen predstavenstva K. Kmeťku 2 Žilina 010 08 Vznik funkcie: 09.07.2012
   Ing. Karol Dittinger - predseda predstavenstva Kvačalova 17 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 09.07.2012
   Ing. Vladimír Ondrejčák - podpredseda Južná 217/23 Nitra-Čermáň 949 01 Vznik funkcie: 09.07.2012
   04.09.2012Nový štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Bartovič - člen Ľ. Fullu 7 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 09.07.2012
   Ing. Ľubica Brozmannová - člen predstavenstva K. Kmeťku 2 Žilina 010 08 Vznik funkcie: 09.07.2012
   Ing. Karol Dittinger - predseda predstavenstva Kvačalova 17 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 09.07.2012
   Ing. Vladimír Ondrejčák - podpredseda Južná 217/23 Nitra-Čermáň 949 01 Vznik funkcie: 09.07.2012
   03.09.2012Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Bartovič - člen predstavenstva Ľ. Fullu 7 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 17.06.2011
   Ing. Ľubica Brozmannová - člen predstavenstva K. Kmeťku 2 Žilina 010 08 Vznik funkcie: 17.06.2011
   Ing. Karol Dittinger - predseda predstavenstva Kvačalova 17 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 17.06.2011
   Ing. Vladimír Ondrejčák - podpredseda Južná 217/23 Nitra-Čermáň 949 01 Vznik funkcie: 17.06.2011
   20.07.2011Nový štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Bartovič - člen predstavenstva Ľ. Fullu 7 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 17.06.2011
   Ing. Ľubica Brozmannová - člen predstavenstva K. Kmeťku 2 Žilina 010 08 Vznik funkcie: 17.06.2011
   Ing. Karol Dittinger - predseda predstavenstva Kvačalova 17 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 17.06.2011
   Ing. Vladimír Ondrejčák - podpredseda Južná 217/23 Nitra-Čermáň 949 01 Vznik funkcie: 17.06.2011
   19.07.2011Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Bartovič - člen predstavenstva Ľ. Fullu 7 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 28.05.2010
   Ing. Ľubica Brozmannová - člen predstavenstva K. Kmeťku 2 Žilina 010 08 Vznik funkcie: 28.05.2010
   Ing. Karol Dittinger - predseda Kvačalova 17 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 28.05.2010
   Ing. Vladimír Ondrejčák - podpredseda Južná 217/23 Nitra - Čermáň 949 01 Vznik funkcie: 28.05.2010
   26.07.2010Nový štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Bartovič - člen predstavenstva Ľ. Fullu 7 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 28.05.2010
   Ing. Ľubica Brozmannová - člen predstavenstva K. Kmeťku 2 Žilina 010 08 Vznik funkcie: 28.05.2010
   Ing. Karol Dittinger - predseda Kvačalova 17 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 28.05.2010
   Ing. Vladimír Ondrejčák - podpredseda Južná 217/23 Nitra - Čermáň 949 01 Vznik funkcie: 28.05.2010
   25.07.2010Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Bartovič - člen predstavenstva Ľ. Fullu 7 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 25.09.2009
   lng. Karol Dittinger - predseda Kvačalova 17 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 25.09.2009
   Ing. Vladimír Ondrejčák - podpredseda predstavenstva Južná 217/23 Nitra - Čermáň 949 01 Vznik funkcie: 25.09.2009
   31.10.2009Nový štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Bartovič - člen predstavenstva Ľ. Fullu 7 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 25.09.2009
   lng. Karol Dittinger - predseda Kvačalova 17 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 25.09.2009
   Ing. Vladimír Ondrejčák - podpredseda predstavenstva Južná 217/23 Nitra - Čermáň 949 01 Vznik funkcie: 25.09.2009
   30.10.2009Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Bartovič - člen predstavenstva Ľudovíta Fullu 7 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 20.06.2008
   Ing. Karol Dittinger - predseda predstavenstva Kvačalova 17 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 20.06.2008
   Ing. Vladimír Ondrejčák - podpredseda predstavenstva Južná 217/23 Nitra-Čermáň 949 01 Vznik funkcie: 20.06.2008
   22.07.2008Nový štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Bartovič - člen predstavenstva Ľudovíta Fullu 7 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 20.06.2008
   Ing. Karol Dittinger - predseda predstavenstva Kvačalova 17 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 20.06.2008
   Ing. Vladimír Ondrejčák - podpredseda predstavenstva Južná 217/23 Nitra-Čermáň 949 01 Vznik funkcie: 20.06.2008
   21.07.2008Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Karol Dittinger - predseda Kvačalova 17 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 18.05.2007
   Ing. Oliver Kováč - člen B.Smetanu 16 Trnava 917 08 Vznik funkcie: 18.05.2007
   Ing. Vladimír Ondrejčák - podpredseda Južná 217/23 Nitra-Čermáň 949 01 Vznik funkcie: 18.05.2007
   14.07.2007Nový štatutárny orgán:
   Ing. Karol Dittinger - predseda Kvačalova 17 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 18.05.2007
   Ing. Oliver Kováč - člen B.Smetanu 16 Trnava 917 08 Vznik funkcie: 18.05.2007
   Ing. Vladimír Ondrejčák - podpredseda Južná 217/23 Nitra-Čermáň 949 01 Vznik funkcie: 18.05.2007
   13.07.2007Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Karol Dittinger - predseda predstavenstva Kvačalova 17 Bratislava Vznik funkcie: 26.05.2006
   Ing. Oliver Kováč B. Smetanu 16 Trnava Vznik funkcie: 26.05.2006
   Ing. Vladimír Ondrejčák - podpredseda Južná 217/23 Nitra - Čermáň Vznik funkcie: 26.05.2006
   30.06.2006Nový štatutárny orgán:
   Ing. Karol Dittinger - predseda predstavenstva Kvačalova 17 Bratislava Vznik funkcie: 26.05.2006
   Ing. Oliver Kováč B. Smetanu 16 Trnava Vznik funkcie: 26.05.2006
   Ing. Vladimír Ondrejčák - podpredseda Južná 217/23 Nitra - Čermáň Vznik funkcie: 26.05.2006
   29.06.2006Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Karol Dittinger - predseda predstavenstva Kvačalova 17 Bratislava Vznik funkcie: 03.06.2005
   Ing. Oliver Kováč B. Smetanu 16 Trnava Vznik funkcie: 03.06.2005
   Ing. Vladimír Ondrejčák - podpredseda Južná 217/23 Nitra - Čermáň Vznik funkcie: 03.06.2005
   04.07.2005Nový štatutárny orgán:
   Ing. Karol Dittinger - predseda predstavenstva Kvačalova 17 Bratislava Vznik funkcie: 03.06.2005
   Ing. Oliver Kováč B. Smetanu 16 Trnava Vznik funkcie: 03.06.2005
   Ing. Vladimír Ondrejčák - podpredseda Južná 217/23 Nitra - Čermáň Vznik funkcie: 03.06.2005
   03.07.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Roman Achimský - člen predstavenstva Nábr. M. R. Štefánika 2a Ružomberok Vznik funkcie: 25.05.2002
   Ing. Karol Dittinger - predseda predstavenstva Kvačalova 17 Bratislava Vznik funkcie: 25.05.2002
   Ing. Vladimír Ondrejčák - podpredseda Južná 217/23 Nitra - Čermáň Vznik funkcie: 09.05.2003
   20.09.2004Nový štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Ondrejčák - podpredseda Južná 217/23 Nitra - Čermáň Vznik funkcie: 09.05.2003
   19.09.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Ondrejčák - podpredseda predstavenstva Na Hôrke 44/27 Nitra - Diely Vznik funkcie: 25.05.2002
   29.07.2002Nový štatutárny orgán:
   Ing. Roman Achimský - člen predstavenstva Nábr. M. R. Štefánika 2a Ružomberok Vznik funkcie: 25.05.2002
   Ing. Karol Dittinger - predseda predstavenstva Kvačalova 17 Bratislava Vznik funkcie: 25.05.2002
   Ing. Vladimír Ondrejčák - podpredseda predstavenstva Na Hôrke 44/27 Nitra - Diely Vznik funkcie: 25.05.2002
   28.07.2002Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Karol Dittinger - podpredseda Kvačalova 17 Bratislava
   Ing. Vladimír Ondrejčák Na Hôrke 44/27 Nitra - Diely
   Richard Sulík - predseda Gaštanová 439/11 Limbach Skončenie funkcie: 24.05.2002
   30.07.2001Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   reprografické služby /kopírovanie, tlač, viazanie, laminovanie/
   poradenská a školiteľská činnosť
   výroba, montáž a oprava prístrojov kancelárskej, telekomunikačnej a výpočtovej techniky a ich príslušenstva
   vydavateľská činnosť a príprava dokumentov v rozsahu voľnej živnosti
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   29.07.2001Zrušeny predmety činnosti:
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti /MO,VO/
   sprostredkovateľská činnosť
   poradenská činnosť v oblasti obchodu
   nákup, predaj a sprostredkovanie nehnuteľností
   oprava kancelárskych strojov a reprodukčnej techniky
   kopírovacie služby
   vývoj, výroba, montáž a servis elektrotechnických zariadení kancelárskej a výpočtovej techniky, doplnkov a zariadení automatizačnej techniky
   projekčná a poradenská činnosť v odbore kancelárskej, výpočtovej a telekomunikačnej techniky
   sprostredkovanie, nákup a predaj výrobkov telekomunikačnej techniky
   výroba a oprava servisných nástrojov pre kancelársku techniku
   zabezpečovanie záručných opráv
   školiaca činnosť
   výroba, nákup a predaj reklamných materiálov a manuálov
   nákup a predaj náhradných dielov, servisných nástrojov a prístrojov a servisných manuálov ku kancelárskej technike
   verejná cestná a nákladná doprava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Roman Achimský Nábr.M.R. Štefánika 2 Ružomberok
   Anton Kosťov Nad plážou 23 Banská Bystrica
   Ing. Michal Sulík Štefánikova 566/15 A Zlaté Moravce 953 01
   18.04.2001Nový štatutárny orgán:
   Anton Kosťov Nad plážou 23 Banská Bystrica
   17.04.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Anton Kosťov Nad plážou 23 Banská Bystrica 974 01
   28.08.2000Nový štatutárny orgán:
   Ing. Anton Kosťov Nad plážou 23 Banská Bystrica 974 01
   27.08.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Karol Hájek - tajomník Sibírska 35 Bratislava
   23.08.1999Nový štatutárny orgán:
   Ing. Michal Sulík Štefánikova 566/15 A Zlaté Moravce 953 01
   22.08.1999Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Michal Sulík Lúky 1111 Vráble
   02.02.1998Nové predmety činnosti:
   vývoj, výroba, montáž a servis elektrotechnických zariadení kancelárskej a výpočtovej techniky, doplnkov a zariadení automatizačnej techniky
   projekčná a poradenská činnosť v odbore kancelárskej, výpočtovej a telekomunikačnej techniky
   sprostredkovanie, nákup a predaj výrobkov telekomunikačnej techniky
   výroba a oprava servisných nástrojov pre kancelársku techniku
   zabezpečovanie záručných opráv
   školiaca činnosť
   výroba, nákup a predaj reklamných materiálov a manuálov
   nákup a predaj náhradných dielov, servisných nástrojov a prístrojov a servisných manuálov ku kancelárskej technike
   verejná cestná a nákladná doprava
   09.10.1997Nové obchodné meno:
   FaxCopy a.s.
   Nové sidlo:
   Domkárska 15 Bratislava 821 05
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti /MO,VO/
   sprostredkovateľská činnosť
   poradenská činnosť v oblasti obchodu
   nákup, predaj a sprostredkovanie nehnuteľností
   oprava kancelárskych strojov a reprodukčnej techniky
   kopírovacie služby
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Roman Achimský Nábr.M.R. Štefánika 2 Ružomberok
   Ing. Karol Dittinger - podpredseda Kvačalova 17 Bratislava
   Ing. Karol Hájek - tajomník Sibírska 35 Bratislava
   Ing. Vladimír Ondrejčák Na Hôrke 44/27 Nitra - Diely
   Richard Sulík - predseda Gaštanová 439/11 Limbach Skončenie funkcie: 24.05.2002
   Ing. Michal Sulík Lúky 1111 Vráble