Vytvoriť faktúru

Volvo Group Slovakia - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 31.08.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno Volvo Group Slovakia
IČO 35729066
DIČ 2020268437
IČ DPH SK2020268437
Dátum vzniku 29 Septembra 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Volvo Group Slovakia
Diaľničná cesta 9
90301
Senec
Finančné informácie
Tržby a výnosy 122 003 760 €
Zisk 3 210 038 €
Aktíva 30 556 004 €
Vlastný kapitál 3 655 112 €
Kontaktné informácie
Email x@y.zz
Phone(s) 02
Dátum aktualizácie údajov: 31.08.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 32,953,196
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 15,136,318
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 525,990
4. Goodwill (015) - /075, 091A/ 525,990
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 14,610,328
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 4,524,900
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 7,296,685
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 2,716,182
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 72,561
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 17,548,413
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 12,543,539
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 12,543,539
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 94,410
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 94,410
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 2,155,204
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 2,154,272
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 353,712
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,800,560
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 932
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 2,755,260
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 7,885
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 2,747,375
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 268,465
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 140,363
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 128,102
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 32,953,196
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 6,850,082
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 1,776
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,776
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 3,631,629
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 3,646,698
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -15,069
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 3,210,038
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 25,499,618
B.II. Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 855,380
2. Ostatné rezervy (459A, 45X) 855,380
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 23,995,101
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 5,755,909
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 4,290,508
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,465,401
3. Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA) 15,600,000
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 227,874
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 152,500
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,229,717
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 29,101
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 649,137
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 159,010
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 490,127
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 603,496
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 21,393
3. Výnosy budúcich období dlhodobé (384A) 179,206
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 402,897
Dátum aktualizácie údajov: 31.08.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 121,917,298
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 122,003,760
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 109,560,382
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 11,548,895
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 808,020
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 86,463
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 117,479,560
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 103,686,053
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 670,246
C Opravné položky k zásobám (+/-) (505) 79,370
D. Služby (účtová skupina 51) 5,641,897
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 5,632,243
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 4,205,847
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 1,330,532
4. Sociálne náklady (527, 528) 95,864
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 38,237
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 479,399
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 895,177
2. Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (+/-) (553) -415,778
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 747,935
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 25,328
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 478,852
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 4,524,200
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 11,031,711
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 100
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 61
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 61
XII. Kurzové zisky (663) 39
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 278,940
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 264,743
N.1. Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A) 245,458
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 19,285
O. Kurzové straty (563) 2,596
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 11,601
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -278,840
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 4,245,360
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 1,035,322
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 951,261
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) 84,061
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 3,210,038
Dátum aktualizácie údajov: 31.08.2016
Dátum aktualizácie údajov: 31.08.2016