Vytvoriť faktúru

SARPO - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 09.01.2017
Všeobecné informácie
Obchodné meno SARPO
IČO 35729244
DIČ 2020228595
IČ DPH SK2020228595
Dátum vzniku 10 Októbra 1997
Právna forma Akciová spoločnosť
Sídlo SARPO
Pri Šajbách 3
83106
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 399 956 €
Zisk 8 868 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421244880921, +421244680206
Dátum aktualizácie údajov: 09.01.2017
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 650,472
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 303,969
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 303,969
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 68,379
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 231,429
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 4,161
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 343,237
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 1,078
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 1,078
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 89,137
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 61,237
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 61,237
2. Čistá hodnota zákazky (316A) 27,900
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 253,022
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 11,203
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 241,819
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 3,266
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 3,066
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 200
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 650,472
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 585,112
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 68,392
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 68,392
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 521,543
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 15,004
2. Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A) 15,004
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -28,695
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 12,452
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -41,147
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 8,868
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 65,360
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 2,093
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 2,093
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 56,587
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 20,352
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 20,352
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 5,511
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 8,362
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 5,356
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 6,816
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 10,190
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 6,680
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 6,216
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 464
Dátum aktualizácie údajov: 09.01.2017
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 394,234
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 399,956
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 394,234
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 5,701
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 21
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 389,026
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 127,010
D. Služby (účtová skupina 51) 102,690
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 129,983
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 93,846
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 32,272
4. Sociálne náklady (527, 528) 3,865
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 8,219
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 12,904
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 12,904
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 4,000
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,220
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 10,930
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 164,534
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2,020
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 2,020
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 2,020
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,201
L. Náklady na krátkodobý finančný majetok (566) 1,129
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 72
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 819
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 11,749
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 2,881
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,881
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 8,868
Dátum aktualizácie údajov: 09.01.2017
Dátum aktualizácie údajov: 09.01.2017