Vytvoriť faktúru

PRITA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 24.09.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno PRITA
IČO 35729295
DIČ 2020228584
IČ DPH SK2020228584
Dátum vzniku 09 Októbra 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo PRITA
Svoradova 1
81103
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 25 230 €
Zisk 2 583 €
Kontaktné informácie
Webová stránka http://www.prita.sk
Mobile phone(s) +421903408029
Fax(es) 0244884034
Dátum aktualizácie údajov: 24.09.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 31,813
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 8,577
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 8,577
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 8,577
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 23,112
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 1,560
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 1,560
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,560
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 21,552
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 2,271
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 19,281
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 124
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 124
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 31,813
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 13,783
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 16,840
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 16,840
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 901
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 901
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -6,541
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 1,183
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -7,724
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 2,583
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 18,030
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 3,021
7. Dlhodobé zmenky na úhradu (478A) 2,921
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 100
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 15,009
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 423
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 423
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 13,397
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,189
Dátum aktualizácie údajov: 24.09.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 25,231
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 25,230
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 5,430
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 19,800
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 21,607
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 2,075
D. Služby (účtová skupina 51) 1,224
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 328
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 2,257
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 2,257
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 15,000
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 264
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 459
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 3,623
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 2,131
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 1
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 81
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 81
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -80
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 3,543
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 2,583
Dátum aktualizácie údajov: 24.09.2015
Dátum aktualizácie údajov: 24.09.2015