Vytvoriť faktúru

STARMEDIA Co. - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 02.08.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno STARMEDIA Co.
IČO 35729317
DIČ 2020268404
IČ DPH SK2020268404
Dátum vzniku 10 Októbra 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo STARMEDIA Co.
Leškova 5
81104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 16 708 225 €
Zisk 745 675 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421252444044, +421252444062, +421252444504
Dátum aktualizácie údajov: 02.08.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 5,252,000
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 42,112
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 0
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 0
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 38,612
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 16,503
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 22,109
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 3,500
2. Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách (062A) - /096A/ 3,500
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 4,519,652
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 6,143
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 6,143
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 4,404,129
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 4,403,297
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 5,876
1.b. Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,431,274
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,966,147
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 832
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 109,380
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 12,465
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 96,915
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 690,236
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 12,127
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 678,109
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 5,252,000
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 881,018
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 9,960
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 9,960
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 1,992
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,992
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 123,391
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 123,391
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 745,675
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 3,674,722
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 9,382
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 8,160
12. Odložený daňový záväzok (481A) 1,222
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 2,423,052
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 2,130,492
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 178,997
1.b. Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,808,117
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 143,378
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 45,877
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 61,005
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 185,654
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 24
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 31,489
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 31,489
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 1,210,799
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 696,260
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 524,677
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 171,583
Dátum aktualizácie údajov: 02.08.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 16,708,225
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 16,708,225
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 16,708,225
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 15,720,428
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 41,596
D. Služby (účtová skupina 51) 14,498,369
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 1,161,520
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 865,848
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 271,400
4. Sociálne náklady (527, 528) 24,272
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,420
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 5,767
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 5,767
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 5,675
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 6,081
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 987,797
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 2,168,260
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 4,352
IX. Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34) 3,729
2. Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (665A) 3,729
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 442
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 442
XII. Kurzové zisky (663) 181
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 22,650
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 15,427
N.1. Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A) 1,123
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 14,304
O. Kurzové straty (563) 102
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 7,121
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -18,298
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 969,499
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 223,824
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 223,807
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) 17
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 745,675
Dátum aktualizácie údajov: 02.08.2016
Dátum aktualizácie údajov: 02.08.2016