Vytvoriť faktúru

EKOTRADE HT - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno EKOTRADE HT
IČO 35729724
DIČ 2020260429
IČ DPH SK2020260429
Dátum vzniku 13 Októbra 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo EKOTRADE HT
Okanikova 6
81101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 179 756 €
Zisk 14 934 €
Kontaktné informácie
Email office@ekotradeht.sk
Phone(s) 0252968858
Fax(es) 0252968858
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 108,539
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 11,489
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 11,489
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 11,489
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 94,766
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 66,381
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 65,001
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 65,001
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 0
6. Sociálne poistenie (336) - /391A/ 1,380
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 28,385
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 19,416
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 8,969
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 2,284
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 2,284
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 108,539
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 68,388
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 9,958
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 9,958
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 43,496
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 43,496
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 14,934
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 38,742
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 312
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 312
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 38,430
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 20,449
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 20,449
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 300
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 3,706
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 3,066
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 10,909
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 1,409
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 1,409
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 177,476
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 179,756
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 50,320
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 127,156
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 100
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,180
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 157,488
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 6,130
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 11,008
D. Služby (účtová skupina 51) 54,178
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 80,560
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 63,729
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 16,675
4. Sociálne náklady (527, 528) 156
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 451
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 5,161
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 5,161
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 22,268
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 106,160
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 1
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 3,123
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 3,123
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -3,122
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 19,146
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 4,212
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 4,212
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 14,934
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015