Vytvoriť faktúru

INFORAMA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 14.10.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno INFORAMA
IČO 35729864
DIČ 2020210830
IČ DPH SK2020210830
Dátum vzniku 01 Januára 1998
Právna forma Akciová spoločnosť
Sídlo INFORAMA
Mlynské Nivy 54
82105
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 2 405 042 €
Zisk 569 201 €
Aktíva 14 468 167 €
Vlastný kapitál 5 421 331 €
Kontaktné informácie
Email secretariat@inforama.sk
Phone(s) 0253635411, 0258265111, 0415002293, 0415002294, 0415002295, 0415002296, 0417235490, 0455323302, 0455
Mobile phone(s) +421903708824, +421911807954
Fax(es) 0262318394
Dátum aktualizácie údajov: 14.10.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 18,840,543
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 9,987,462
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 160,001
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 1
6. Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - /093/ 160,000
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 9,827,461
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 2,963,560
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 5,571,237
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 221,666
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 348,869
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 722,129
2. Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách (062A) - /096A/ 1,584,761
10. Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - /096A/ -1,584,761
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 8,829,437
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 28,550
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 28,550
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 8,749,268
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 2,533,194
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,533,194
6. Sociálne poistenie (336) - /391A/ 2,682
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 3,493
8. Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A) -29,278
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 6,239,177
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 51,619
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 18,127
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 33,492
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 23,644
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 3,647
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 19,997
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 18,840,543
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 6,270,862
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 1,661,660
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 1,661,660
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 332,271
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 332,271
A.VI. Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96) -71,864
A.VI.1. Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414) -71,864
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 3,779,594
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 5,966,643
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -2,187,049
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 569,201
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 12,555,835
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 56,537
6. Dlhodobé prijaté preddavky (475A) 1,700
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 2,170
12. Odložený daňový záväzok (481A) 52,667
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 7,063,708
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 2,355,316
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,355,316
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 85,539
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 6,268
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 6,094
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 4,966
9. Záväzky z derivátových operácií (373A, 377A) -880,131
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 5,485,656
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 5,325
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 5,325
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 5,430,265
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 13,846
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 7,108
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 6,738
Dátum aktualizácie údajov: 14.10.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 1,361,615
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 2,405,042
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 1,279,313
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 876,491
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 234,223
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 15,015
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,779,886
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 659,383
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 181,004
D. Služby (účtová skupina 51) 144,709
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 148,563
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 103,907
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 34,913
4. Sociálne náklady (527, 528) 9,743
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 72,631
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 334,789
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 334,789
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 220,110
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 10,631
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 8,066
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 625,156
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,170,708
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 47,803
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 5,025
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 5,025
XII. Kurzové zisky (663) 1,373
XIII. Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667) 41,400
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 5
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 100,763
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 52,175
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 52,175
P. Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567) 41,400
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 7,188
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -52,960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 572,196
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 2,995
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,995
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 569,201
Dátum aktualizácie údajov: 14.10.2016
Dátum aktualizácie údajov: 14.10.2016