Vytvoriť faktúru

Verlag Dashöfer, vydavateľstvo - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 20.07.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno Verlag Dashöfer, vydavateľstvo
IČO 35730129
DIČ 2020251101
IČ DPH SK2020251101
Dátum vzniku 23 Októbra 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Verlag Dashöfer, vydavateľstvo
Železničiarska 13
81104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 2 300 968 €
Zisk 204 342 €
Aktíva 742 014 €
Vlastný kapitál -588 098 €
Kontaktné informácie
Email info@dashofer.sk
Webová stránka http://www.onlinekurzy.sk;http://www.eseminare.sk;http://www.dashofer.sk
Phone(s) +421233005555, +421233005131
Fax(es) 0233005550, 0233005545
Dátum aktualizácie údajov: 20.07.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 1,028,984
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 149,777
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 0
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 0
5. Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ 0
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 1,044
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 1,044
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 148,733
5. Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/ 148,733
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 830,216
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 27,180
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 27,080
3. Výrobky (123) - /194/ 100
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 19,145
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 0
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 19,145
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 54,833
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 53,033
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 53,033
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 1,800
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 729,058
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 10,723
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 718,335
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 48,991
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 15,116
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 33,875
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,028,984
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -318,169
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 13
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 13,865
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 13,865
A.VI. Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96) -3,540
A.VI.1. Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414) -3,540
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -539,488
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 65,586
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -605,074
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 204,342
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 273,685
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 719
B.I.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106) 0
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 397
12. Odložený daňový záväzok (481A) 322
B.II. Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 7,812
2. Ostatné rezervy (459A, 45X) 7,812
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 231,190
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 37,372
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,463
1.b. Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 490
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 35,419
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 99,520
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 33,361
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 61,407
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) -470
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 33,964
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 16,798
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 17,166
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 1,073,468
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 35,589
3. Výnosy budúcich období dlhodobé (384A) 39,561
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 998,318
Dátum aktualizácie údajov: 20.07.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 2,182,118
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 2,300,968
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 20,080
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 210,103
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 1,951,935
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) 234
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 118,616
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,169,216
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 5,446
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 216,725
D. Služby (účtová skupina 51) 811,255
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 1,112,184
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 862,756
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 224,988
4. Sociálne náklady (527, 528) 24,440
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,642
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 1,023
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 1,023
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 9,772
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 11,169
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 131,752
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,148,926
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2,084
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 1,943
XI.1. Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A) 1,326
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 617
XII. Kurzové zisky (663) 141
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 -93,788
M. Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565) -100,000
O. Kurzové straty (563) 2,269
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 3,943
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 95,872
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 227,624
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 23,282
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 23,282
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 204,342
Dátum aktualizácie údajov: 20.07.2016
Dátum aktualizácie údajov: 20.07.2016