Vytvoriť faktúru

Trading universal services - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 14.09.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno Trading universal services
IČO 35730170
DIČ 2021373508
IČ DPH SK2021373508
Dátum vzniku 22 Októbra 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Trading universal services
02334
Kysucký Lieskovec
Finančné informácie
Tržby a výnosy 2 088 857 €
Zisk -67 491 €
Aktíva 4 238 832 €
Vlastný kapitál 219 362 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0245523749, 0245640294, 0245642184, 0245642185, 0245642186, 0245523721, 0911446434911446434, 0911911
Mobile phone(s) 0911911446434
Dátum aktualizácie údajov: 14.09.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 2,937,830
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 57,313
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 57,313
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 53,113
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 4,200
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 2,880,503
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 3,800
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 3,800
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 2,439,630
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 1,674,665
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,674,665
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 764,965
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 437,073
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 403,024
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 34,049
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 14
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 14
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 2,937,830
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -42,044
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 18,144
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 18,144
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -67,491
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,979,874
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 1,586
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 1,586
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 2,463,663
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 1,250,587
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,250,587
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 9,469
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 10,841
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 26,530
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 1,166,236
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 5,850
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 5,850
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 480,775
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 28,000
Dátum aktualizácie údajov: 14.09.2016
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 2,088,857
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 1,237
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 2,086,156
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,464
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,115,656
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 1,024,497
D. Služby (účtová skupina 51) 931,216
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 135,385
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 97,169
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 31,507
4. Sociálne náklady (527, 528) 6,709
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 503
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 7,635
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 7,635
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 16,420
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -26,799
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 131,680
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 34
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 34
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 34
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 19,944
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 7,538
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 7,538
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 12,406
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -19,910
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -46,709
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 20,782
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 20,782
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -67,491
Dátum aktualizácie údajov: 14.09.2016
Dátum aktualizácie údajov: 14.09.2016