Vytvoriť faktúru

E-SYS - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno E-SYS
IČO 35730358
DIČ 2021400766
IČ DPH SK2021400766
Dátum vzniku 24 Októbra 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo E-SYS
Čajakova 18
81105
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 242 994 €
Zisk 7 596 €
Aktíva 172 181 €
Vlastný kapitál 20 992 €
Kontaktné informácie
Mobile phone(s) +421948182455
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 139,484
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 20,056
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 20,056
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 20,056
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 119,097
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 14,443
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 14,443
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 98,619
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 98,478
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 98,478
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 141
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 6,035
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 697
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 5,338
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 331
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 331
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 139,484
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 35,935
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 664
A.V.1. Štatutárne fondy (423, 42X) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 21,036
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 22,984
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -1,948
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 7,596
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 103,549
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 97,800
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 35,173
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 35,173
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 58,211
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 117
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 155
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 4,144
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 269
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 269
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 5,480
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 242,996
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 242,994
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 178
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 241,744
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,072
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 230,828
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 168
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 3,148
D. Služby (účtová skupina 51) 207,341
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 2,447
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 2,015
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 432
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 381
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 15,354
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 15,354
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,989
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 12,166
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 31,265
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 2
XI.1. Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A) 0
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 2
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,024
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 705
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 705
O. Kurzové straty (563) 154
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 165
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,022
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 11,144
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 3,548
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 3,548
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 7,596
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015