Vytvoriť faktúru

CHÉMIA - SERVIS - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 21.10.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno CHÉMIA - SERVIS
IČO 35730421
DIČ 2020210632
IČ DPH SK2020210632
Dátum vzniku 10 Októbra 1997
Právna forma Akciová spoločnosť
Sídlo CHÉMIA - SERVIS
Zadunajská cesta 10
85101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 2 575 135 €
Zisk -193 478 €
Kontaktné informácie
Email info@chemiaservis.sk
Webová stránka http://www.chemiaservis.sk
Phone(s) +421263454090
Fax(es) 0263454092
Dátum aktualizácie údajov: 21.10.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 1,681,074
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 275,148
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 0
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 0
3. Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/ 0
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 110,153
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 110,153
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 164,995
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/ 55,056
2. Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách (062A) - /096A/ 109,939
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,396,015
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 171,471
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 356
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 171,115
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 1,219,629
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 1,181,599
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,181,599
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 37,606
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 424
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 4,915
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 3,695
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 1,220
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 9,911
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 9,911
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,681,074
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 723,577
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 37,880
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 37,880
A.II. Emisné ážio (412) 565,120
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 7,576
2. Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A) 7,576
A.VI. Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96) -163,356
A.VI.1. Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414) -163,356
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 469,835
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 469,835
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -193,478
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 957,497
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 24,118
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 10,460
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 2,462
12. Odložený daňový záväzok (481A) 11,196
B.II. Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 11,500
2. Ostatné rezervy (459A, 45X) 11,500
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 565,668
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 514,232
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 514,232
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 0
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 11,856
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 7,725
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 6,098
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 25,757
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 19,196
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 10,636
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 8,560
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 337,015
Dátum aktualizácie údajov: 21.10.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 2,508,958
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 2,575,135
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 2,324,678
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 184,280
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 34,117
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 32,060
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,748,877
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 1,739,096
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 41,181
C Opravné položky k zásobám (+/-) (505) 2,417
D. Služby (účtová skupina 51) 625,654
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 240,858
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 169,799
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 61,871
4. Sociálne náklady (527, 528) 9,188
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 9,267
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 48,195
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 48,195
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 1,501
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 24,830
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 15,878
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -173,742
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 100,610
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 4
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 2
XI.1. Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A) 2
XII. Kurzové zisky (663) 2
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 18,785
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 4,502
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 4,502
O. Kurzové straty (563) 13
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 14,270
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -18,781
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -192,523
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 955
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,880
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) -1,925
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -193,478
Dátum aktualizácie údajov: 21.10.2015
Dátum aktualizácie údajov: 21.10.2015