Vytvoriť faktúru

B&G Services - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 28.04.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno B&G Services
IČO 35730439
DIČ 2020229167
IČ DPH SK2020229167
Dátum vzniku 21 Októbra 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo B&G Services
Kopčianska 10
85101
Bratislava
Finančné informácie
Zisk -1 416 €
Aktíva 83 928 €
Vlastný kapitál 61 135 €
Dátum aktualizácie údajov: 28.04.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 86,943
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 12,493
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 12,493
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 12,493
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 74,289
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 39,977
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 39,977
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 31,076
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 31,076
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 31,076
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 3,236
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 12
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 3,224
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 161
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 161
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 86,943
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 62,001
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 56,117
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 56,117
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -1,419
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 24,942
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 24,942
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 11,091
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 11,091
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 9,500
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 75
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 4,216
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 60
Dátum aktualizácie údajov: 28.04.2016
Income and expenses 2014
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,416
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 1,416
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 1,416
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -1,416
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -1,416
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -1,416
Dátum aktualizácie údajov: 28.04.2016
Dátum aktualizácie údajov: 28.04.2016