Vytvoriť faktúru

MWH - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno MWH
IČO 35730480
DIČ 2020219124
IČ DPH SK2020219124
Dátum vzniku 20 Októbra 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MWH
Staničná 502
95201
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 1 226 943 €
Zisk -110 670 €
Aktíva 6 743 172 €
Vlastný kapitál 4 487 870 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 6,596,485
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 5,493,763
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 4,465
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 4,465
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 5,415,528
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 210,729
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 4,061,519
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 24,000
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 1,119,280
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 73,770
6. Ostatné pôžičky (067A) - /096A/ 73,770
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,098,363
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 28,942
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 28,942
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 1,006,763
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 999,215
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 999,215
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 3,797
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 3,751
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 62,658
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 9,200
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 53,458
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 4,359
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 4,359
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 6,596,485
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 4,377,196
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 5,451,478
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 5,451,478
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -963,612
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -963,612
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -110,670
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,219,289
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 341,387
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 336,503
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 4,884
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 1,876,303
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 528,256
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 528,256
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 673,087
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 10,602
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 3,482
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 12,640
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 648,236
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 1,599
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 1,599
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 1,226,943
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 1,069
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 924,458
V. Aktivácia (účtová skupina 62) 209,936
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 91,480
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,342,581
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 169,624
D. Služby (účtová skupina 51) 227,265
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 396,569
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 292,813
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 100,620
4. Sociálne náklady (527, 528) 3,136
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 46,580
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 272,045
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 272,045
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 10,374
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 220,124
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -115,638
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 738,574
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 11,559
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 3
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 3
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 11,556
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 3,711
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 1,660
N.1. Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A) 1,660
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 2,051
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 7,848
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -107,790
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,880
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -110,670
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015