Vytvoriť faktúru

Tatra Residence - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 04.10.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno Tatra Residence
IČO 35730561
Dátum vzniku 21 Októbra 1997
Právna forma Akciová spoločnosť
Sídlo Tatra Residence
Hodžovo námestie 3
81106
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 105 679 €
Zisk -17 750 €
Aktíva 12 353 688 €
Vlastný kapitál 12 316 514 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0259192280
Dátum aktualizácie údajov: 04.10.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 10,434,189
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 9,769,970
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 9,769,970
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/ 9,769,970
7. Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,06XA) - /096A/ 0
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 663,730
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 2,812
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 2,812
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,812
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 0
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 660,918
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 660,918
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 489
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 489
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 10,434,189
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 10,420,444
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 21,420,423
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 21,420,423
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 20,555,260
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 100,644
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 100,644
A.VI. Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96) -35,424,503
A.VI.1. Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414) -35,424,503
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 3,786,370
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 3,786,370
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -17,750
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 13,306
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 3,627
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 3,627
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 1,633
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) -275
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) -275
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,908
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 8,046
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 8,046
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 439
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 439
Dátum aktualizácie údajov: 04.10.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 103,906
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 105,679
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 103,905
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,774
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 122,305
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 301
D. Služby (účtová skupina 51) 91,864
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 27,703
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 19,894
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 7,429
4. Sociálne náklady (527, 528) 380
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 310
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 0
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 0
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,127
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -16,626
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 11,740
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 66
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 66
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 66
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 218
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 218
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -152
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -16,778
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 972
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 972
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -17,750
Dátum aktualizácie údajov: 04.10.2016
Dátum aktualizácie údajov: 04.10.2016