Vytvoriť faktúru

VOPA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 04.08.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno VOPA
IČO 35730587
DIČ 2020200842
IČ DPH SK2020200842
Dátum vzniku 21 Októbra 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo VOPA
Hlinkova 5/2324
90028
Ivanka pri Dunaji
Finančné informácie
Tržby a výnosy 2 549 886 €
Zisk 5 948 €
Aktíva 2 702 806 €
Vlastný kapitál 1 519 353 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0435866400, 0444357125, 0905266081
Mobile phone(s) 0905266081
Dátum aktualizácie údajov: 04.08.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 2,831,460
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 79,517
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 79,517
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 445
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 43,173
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 35,899
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 2,749,511
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 2,660,856
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 2,660,856
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 78,535
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 75,921
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 75,921
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 2,614
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 10,120
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 10,120
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 2,432
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 2,432
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 2,831,460
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,565,782
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 43,152
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 43,152
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 1,374,462
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 395
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 395
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 141,825
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 141,825
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 5,948
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,265,678
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 4,558
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 4,558
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 1,197,785
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 138,285
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 138,285
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 1,045,646
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 7,508
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 3,418
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,880
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 48
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 63,335
Dátum aktualizácie údajov: 04.08.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 2,549,886
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 2,549,886
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 2,525,798
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 16,330
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 7,758
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,535,299
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 2,279,075
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 48,383
D. Služby (účtová skupina 51) 58,098
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 125,345
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 99,201
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 25,463
4. Sociálne náklady (527, 528) 681
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 3,216
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 15,276
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 15,276
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 5,906
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 14,587
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 156,572
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 5,759
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 2,478
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 2,478
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 3,281
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -5,759
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 8,828
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,880
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 5,948
Dátum aktualizácie údajov: 04.08.2016
Dátum aktualizácie údajov: 04.08.2016